Sigurimi Asistencës Teknike të Projekteve, Kornizë Kontratave, Vlerësimeve të Projektit dhe Programit. Mbështetja në NVM-të e Kosovës në zbatimin e kërkesave të MSA-së.