Përgatitja e granteve të donatorëve në sektorë të shumtë, mbështetje në zbatim dhe raportim.