Mbështetja e fermerëve të NVM-ve, prodhuesit në përmbushjen e Standardeve Ndërkombëtare, Certifikimin me Standardet ISO dhe Markimin CE. Ndërtimin e kapaciteteve përmes trajnimeve, ngjarjeve B2B, panaireve etj.