Implementimi i aktiviteteve/projekteve të përbashkëta në rajon dhe më gjerë.