Sigurimi i trajnimit

Sigurimi i trainimit / ndihmës trainuese për zyrtarët e zgjedhur komunal në Dragash / Dragaš, Shtërpcë / Štrpce dhe Viti / Vitina për çështje që lidhen me planifikimin / monitorimin, raportimin, angazhimin e të rinjve, rininë dhe planifikimin / buxhetimin e ndjeshëm ndaj gjinive.

Ky projekt është financuar nga UNDP INTERDEV 2 Projekte.