Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.10.2015 / 25.11.2015
Përfituesi: Qumështorja Sharri – Kuk – Opojë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë biznesi
Klienti: Qumështorja Sharri – Kuk – Opojë
Emri i Projektit: Vlerësimi i projektit
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates ka bërë vlerësimin e projektit “Ngritja e kapaciteteve të procesimit, kualitetit dhe kuantitetit të Qumështores Shari Opojë” projekt i implementuar nga Qumështorja Sharri – Kuk – Opojë, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Gjithashtu GC&DA ka asistuar në vlerësimin e pasqyrave financiare të projektit së bashku me një kompani të auditivit.