Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 19.07.2019 – 02.12.2019
Përfituesi: Zyrtarë Komunal dhe Grupet e të rinjëve
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Qeverisja Lokale
Klienti: UNDP INTERDEV 2
Emri i Projektit: Sigurimi i trajnimit / ndihmës trainuese për zyrtarët e zgjedhur komunalë në Dragash / Dragaš, Shtërpcë / ptrpce dhe Viti / Vitina për çështje që lidhen me planifikimin / monitorimin, raportimin, angazhimin e të rinjve, planifikimin / buxhetimin me ndjeshmëri gjinore
Përshkrimi i Projektit: · Dizenjimi dhe dorëzimi i një pakete të trajnimeve praktike, pjesëmarrëse dhe mbështetje stërvitore në punë deri në 18 zyrtarë komunalë të zgjedhur (6 për secilën bashki partnere)

· Ofrimi i gjithsej 6 ditë trainim për zyrtarët e zgjedhur komunal nga komunat partnere (trajnim 2 ditor për një komunë)

· Ofrimi i totalit prej 9 ditësh ndihmë trainimi për zyrtarët e zgjedhur komunal

· Organizimi i 3 punëtorive të përbashkëta për krijimin e projektit për të shtjelluar dhe rekomanduar zgjidhjet e mundshme për sfidat dhe shqetësimet e të rinjve së bashku, përmes një procesi të bashkë-projektimit

· Sigurimi i 3 ditë trajnim praktik për grupet e të rinjve për përgatitjen e CV-ve, letrave të motivimit, teknikat e intervistave, interpretimin e njoftimeve për vendet vakante dhe toRs, etj.

· Trajnimi i zyrtarëve nga Departamentet përkatëse të Zhvillimit Ekonomik dhe Bujqësisë për hartimin e 3 Projekteve me Ndikim të Shpejtë.

· Përgatitja dhe dorëzimi i raportit përfundimtar

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 03.09.2018 – 30.09.2018
Përfituesi: Komunat e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Ndërtimi i Kapaciteteve
Klienti: RROGRAEK
Emri i Projektit: Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve të grave rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë
Përshkrimi i Projektit: · Zhvillimi i propozimit për strukturën e re të organizatës

· Draft përshkrimin e punës duke përfshirë udhëzimet e procedurave të brendshme,

Ofrimi hyrjeve dhe sugjerimeve të tjera të lidhura me Organizatën

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 28.05.2018 – 29.06.2018
Përfituesi: Komunat e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Konsulencë
Klienti: UN WOMEN
Emri i Projektit: Shërbime të Trajnimit, Avokatisë dhe Organizimit të Ngjarjeve
Përshkrimi i Projektit: Për secilën komunë individualisht, janë dhënë shërbimet e mëposhtme:

Organizimi i seancës së trajnimit të stafit të institucionit që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës në familje
Organizimi i tryezës së rrumbullaktë me palët e interesuara, anëtarët e Asamblesë, shoqërinë civile, bizneset, mediat mbi Sfidat dhe Rekomandimet për DV
Organizimi aktivitetit të ngritjes së vetëdijës – Lojë me teatër
Organizimi i fushatës së avokimit për ndërgjegjësimin me komunitetet rurale, anëtarët e asamblesë dhe aktorët e tjerë në DV
Mentorimi dhe trainimi i anëtarëve të Mekanizmit të Koordinimit DV në teknikat organizative dhe menaxhuese
Organizimi i Fushatës së Avokatisë
Përgatitja e Raportit të Konsulencës / Trajnimit

Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 15.05.2018 / 15.07.2018
Përfituesi: Private Sector in Kosovo
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Emri i Projektit: Business Training
Përshkrimi i Projektit: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. started implementation of the project „Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018”.  Project is financed from the Ministry of Foreign Affairs of German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo, partner Municipalities whereas is implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe E.V..

Project will be implemented during 2017-2018 in following municipalities: Suhareka, Lipjan, Decan, Strpce, Istog, Gjakova, Gracanica, Mitrovica and North Mitrovica.

The overall objective of the project is to contribute to the sustainable development and the stability in targeted areas with the main focus on the economic empowerment.

The specific objective – job creation through direct economic and educational support to micro business sector in Kosovo.

Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: Mars  2018 – Gusht  2018
Përfituesi: Roma, Ashkali, Egyptian Community
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations in Kosovo – RROGRAEK
Emri i Projektit: Development of Organizations Strategy for 2018-2022
Përshkrimi i Projektit: Project background and description of scope of the assignment The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations in Kosovo (RROGRAEK) was established in 2000 as an informal network of organizations and activists from all areas of Kosovo. The scope of this assignment is to drafting the new Strategy for the Organization RROGRAEK.
Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: Shkurt  2018 – Prill 2018
Përfituesi: Roma, Ashkali, Egyptian Community
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations in Kosovo – RROGRAEK
Emri i Projektit: Capacity Building Trainings to Organisation Staff
Përshkrimi i Projektit: Project background and description of scope of the assignment The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations in Kosovo (RROGRAEK) was established in 2000 as an informal network of organizations and activists from all areas of Kosovo. The scope of this assignment is to assist the Project in its objective to improve staff capacity of the NRAEWOK, thus contributing to fundamental elements of the Organization’s capacity building.
Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 12.12.2017 / 16.12.2017
Përfituesi: Municipality of Dragash
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: HELVETAS Swiss Intercooperation
Emri i Projektit: Training in Business Administration and Sale
Përshkrimi i Projektit: The association GVL Bio Sharri, has received funds from HELVETAS Swiss Intercooperation in supporting the association in capacity building.

The association has 11 businesses members, from municipality of Dragash, who were in need of receiving training on business administration and sale.

Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 25.08.2017 / 24.10.2017
Përfituesi: Local Farmers
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Emri i Projektit: Vocational Trainings in the Agriculture (Farm Visit/Advisory Services)
Përshkrimi i Projektit: Organization Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. started implementation of the project “Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo” in august 2015. The project is financed by the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare and municipalities where project is implemented.

The purpose of this activity is to increase the capacities of the selected farmers in 4 municipalities of Kosovo, including Municipality of Prizren, Peja, Vushtrri, and Novobrdo, that are mainly involved in:

 • Farming,
 • Poultry,
 • Fruits and Vegetables,
 • Fish farming
 •  Milk Production.
Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 27.01.2017
Përfituesi: Local Farmers
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: Help – Hilfe zur Selbsthilfe
Emri i Projektit: Organization of Vocational Training – Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo
Përshkrimi i Projektit: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. started implementation of the project „Support to socio-economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo” in May 2015. The project is financed by the German Government, Minsitry of Labour and Social Welfare and municipalities where project is implemted.

The overall objective of the project is to contribute to the sustainable development and the stability in targeted areas with the main focus on the economic empowerment.

The specific objective – job creation through direct economic and educational support to micro business sector in Kosovo

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.11.2016 / 10.01.2017
Përfituesi: Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Bujqësi / Mjedis – EKO
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP
Emri i Projektit: Shërbime konsulence për prodhuesit brenda zinxhirëve të vlerave të identifikuara në komunën e Shtërpcës dhe Dragashit, duke pasur parasysh mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve
Përshkrimi i Projektit:
 • Kryerja e punëtorisë interaktive 2 ditore me 8 grupe fermerëve / prodhuesve, 4 grupe në Dragash / Dragaš dhe 4 në Shtërpcë.
 • Në Dragash: 1 grup prej 15 bletarëve, 1 grup prej 20 blegtorëve, 1 grup prej 15 fermerëve mjedër dhe 1 grup prej 10 fermerëve të cilët merren e mbledhjen e frutave malore dhe bimëve e aromatike;
 • Në Shtërpcë: 1 grup prej 15 bletarëve, 1 grup prej 15 blegtorëve, 1 grup prej 20 fermerëve mjedër dhe 1 grup prej 10 të cilët merren e mbledhjen e frutave malore dhe bimëve e aromatike;
 • Zhvillimi i zinxhirit të vlerave të ofrimit të shërbimeve turistike duke identifikuar me nga 5-8 ofruesve ekzistuese të shërbimit turistik në secilën komunë dhe futjen e skemës së shërbimit turistik agro-rural.

Prezantimi i qasjes eko-bujqësore për studentët

Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 25.07.2016 / 26.07.2016
Përfituesi: Roma, Ashkali, Egyptian Community
Statusi: I përfunduar
Sektorët: TRAININGS
Klienti: Foundation Terre des Hommes“ & World Vision
Emri i Projektit: Fostering Protection of Human Rights and Participation of Roma, Ashkali and Egyptian Civil Society” EU funded project
Përshkrimi i Projektit: This project is financed by EU and implemented by FoundationTerre des Hommes “Lausanne” in Kosovo and his partner with World Vision Zonal Office in Kosovo. The objective of the project is to provide training service to (i) develop a content of the training (ii) conduct the training (develop methodology and materials).

The training will aim to (i) built capacity building skills in order to increase Roma, Ashkali and Egyptian communities’ effective presentation with special focus on child rights and protection.

In order to achieved this, we GC&DA LLC have provided a two day training to selected participants in Project Cycle Management. We have delivered the training to twenty-eight (28) participants, representatives of the ten (10) targeted SCO-s of the project, members of the Youth Groups, CCG-s and Office of Communities and Returnees by providing knowledge on awareness advocacy program and related materials.

Vendi: Bogë, Pejë
Fillimi/Mbarimi: 25.07.2016 / 26.07.2016
Përfituesi: Përfaqësuesit e dhjetë (10) OSHC-ve të targetuara të projektit, Anëtarët e grupeve të të rinjve, KKG dhe Zyra për Komunitete dhe Kthim.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Projekt i financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë implementuar nga: Fondacioni Terre des homes “Lausanne” në Kosovë dhe World Vision.
Emri i Projektit: Menaxhimi i Ciklit të Projekteve
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi kishte për qëllim të ofrojë njohuri dhe aftësi praktike lidhur me konceptimin, planifikimin, implementimin, menaxhimin dhe vlerësimin e projekteve të komunitetit. Në trajnim morën pjesë gjithsej 34 participantë.

Temat e trajnimit:

 • Hyrja në temë – Menaxhimi i ciklit të projekteve
 • Shpjegimi i procesit të menaxhimi të ciklit të projektit
 • Logjika e objektivave ne programimin e dokumenteve
 • Principet e MSP-së
 • Cikli i projekteve
 • Qasja e integruar
 • Struktura e kornizës logjike
 • Analiza e grupeve të interesit
 • Analiza STEP-LA
 • Ushtrime në grup
 • Analiza SWOT
 • Kompletimi i kornizës logjike
 • Matrica e rrezikut
 • Kriteret e vlerësimit
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 10.06.2015 / 11.06.2015
Përfituesi: OJQ-të
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Menaxhimi I OJQ-ve
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi i kryer mbi Menaxhimin e OJQ-ve ishte dy ditor. Gjatë këtyre dy ditëve u realizuan pesë (5) seanca, të cilat ishin planifikuar të mbahen.

Seancat që janë planifikuar dhe zbatuar

 • Përkufizimi dhe rëndësia e Shoqërisë Civile
 • Procedurat ligjore dhe Akti i Krijimit të OJQ-ve
 • Strategjia e Zhvillimit të OJQ-ve
 • Financimi i OJQ-ve
 • Avokimi
 • Lobimi dhe marrëdhënia me publikun
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 08.06.2015 / 09.06.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Shtërpcës, OJQ-të
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Menaxhimi i ciklit të projektit
Përshkrimi i Projektit: Qëllimi i trajnimit ishte që t’i shpjegoj pjesëmarrësve në lidhje me procesin e programimit të IPA-s dhe rolin e aktorëve të ndryshëm; humbjen e shabllonit të programimit IPA ; aplikimi i parimit të PCM në punën e OJQ-ve /OSHC-ve; Aplikimi i LFA në dizajnimin e projektit; formulimin e rreziqeve adekuate të projektit; dhe përdorimi i konsulentëve dhe studimeve për dokumente të lidhura me projektin.

Trajnimi i jep të drejtë lëndëve të veçanta, duke përfshirë:

 • Cikli i projektit i rishikuar
 • Matrica e kornizës logjike
 • Projektimi & rreziku – logjika vertikale
 • Matja – Logjika horizontale
 • Oraret e aktivitetit dhe projekt buxhetet
 • Projekti për katalogë
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 04.06.2015 / 05.06.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Dragashit, OJQ-të
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Menaxhimi i ciklit të projektit
Përshkrimi i Projektit: Qëllimi i trajnimit ishte që t’i shpjegoj pjesëmarrësve në lidhje me procesin e programimit të IPA-s dhe rolin e aktorëve të ndryshëm; humbjen e shabllonit të programimit IPA ; aplikimi i parimit të PCM në punën e OJQ-ve /OSHC-ve; Aplikimi i LFA në dizajnimin e projektit; formulimin e rreziqeve adekuate të projektit; dhe përdorimi i konsulentëve dhe studimeve për dokumente të lidhura me projektin.

Trajnimi i jep të drejtë lëndëve të veçanta, duke përfshirë:

 • Cikli i projektit i rishikuar
 • Matrica e kornizës logjike
 • Projektimi & rreziku – logjika vertikale
 • Matja – Logjika horizontale
 • Oraret e aktivitetit dhe projekt buxhetet
 • Projekti për katalogë
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 03.06.2015 / 03.06.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnimi mbi skemën e granteve rurale të MBPZHR-së dhe skema e granteve për zhvillim ekonomik nga MAPL-ja
Përshkrimi i Projektit: Rezultatet kryesore të trajnimit ishin për t’i informuar fermerët dhe pronarët e ndryshëm të përfshirë

në bujqësi me

 • Donacionet e mundshme për grante rurale
 • Si të aplikoni për grante rurale.

Fermerët dhe pronarët e përfshirë në bujqësi u informuan për donatorët e mundshëm për grante rurale; (Grante e MBPZHR-së, skema rurale e granteve të BE-së , PPSP – Fondi i Rastit / Zvicër; projekti LDF / ADA Austri dhe Agro -Projekti nga USAID). Ata janë të informuar se si të aplikojnë për grante rurale; secili donator ka qasje të ndryshme se si të aplikoj.

Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 01.06.2015 / 02.06.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Rritja e biznesit për NVM-të
Përshkrimi i Projektit: Gjatë dy ditëve të trajnimit, diskutimi pati qasje për dy teknika: rritje e linjës së lartë: rritja e të ardhurave përmes rritjes së shitjeve; dhe linja më e ulët e rritjes: duke minimizuar shpenzimet. Për këto strategji të zbatohen temat e mëposhtme të cilat janë përpunuar:

 • Zhvillimi i NVM-ve
 • 5 fazat e zhvillimit të një biznesi
 • Faktorët kyç për menaxhimin e biznesit
 • Roli i menaxherit në një biznes të suksesshëm
 • Faktorët e jashtëm që përcaktojnë rritjen
 • Shitjet në biznes
 • marketingut miks
 • Hyrje në financa
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 28.05.2015 / 29.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Shtërpcës, Bizneset e Komunës së Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnimi mbi procedurat e aplikimit për projektet e BE dhe skemat e grantevetë BE-së
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi mbi Procedurat e Aplikimit për projektet e BE-së dhe skemant egranteve të BE-së , dorëzohet në stafin komunal me qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve rreth granteve dhe projekteve, si dhe të japë informacion specifik në lidhje me procesin e aplikimit për grante dhe projekte.

Më poshtë janë renditur temat kryesore të diskutuara gjatë trajnimit:

 • Hyrje në projektet e BE-së
 • Logjika e projekteve
 • Strategjia
 • Mitologjia
 • Shkrimi i granteve të BE-së
 • Regjistrimi në PADOR
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 27.05.2015 / 27.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Procesi i integrimit Evropian dhe roli i komunave
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi ishte një (1) ditor dhe i është paraqitur stafit komunal. Gjatë trajnimit u diskutua vazhdimisht për çështje të ndryshme, të tilla si krahasimi i proceseve integruese në rajon; diskutim lidhur me pro-të dhe kundrat e zgjerimit; kuptimi më i mirë i rolit dhe funksionimit të institucioneve të BE-së; identifikimi i bashkësive kryesore shtetërore/lokale të përfshira, përcaktimi i rolit të tyre dhe kompetencave kryesore.
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 25.05.2015 / 26.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Dragashit, Bizneset e Komunës së Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnimi mbi procedurat e aplikimit për projektet e BE dhe skemat e grantevetë BE-së
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi mbi Procedurat e Aplikimit për projektet e BE-së dhe skemant egranteve të BE-së , dorëzohet në stafin komunal me qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve rreth granteve dhe projekteve, si dhe të japë informacion specifik në lidhje me procesin e aplikimit për grante dhe projekte.

Më poshtë janë renditur temat kryesore të diskutuara gjatë trajnimit:

 • Hyrje në projektet e BE-së
 • Logjika e projekteve
 • Strategjia
 • Mitologjia
 • Shkrimi i granteve të BE-së
 • Regjistrimi në PADOR
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 21.05.2015 / 22.05.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Ndërrmarrësia dhe inovacionet
Përshkrimi i Projektit: Gjatë dy ditëve të trajnimit, pjesëmarrësit u mësuan mbi tema të ndryshme të cilat do të përfitojnë bizneset e tyre, dhe do t’i udhëheq një biznes inovativ. Shumica e të pranishmëve të përfaqësimit të biznesit në trajnim ishin nga industria bujqësore, ose prodhimit të mishit, produktet e qumështit, frutave dhe perimeve. Gjatë trajnimit dy ditor, pjesëmarrësit u mësuan mbi temat e mëposhtme:

 • Përkufizimi i ndërmarësisë
 • Përcaktimi i thirrjes
 • Detyrat e ndërmarrësve
 • Sipërmarrësit inovativ dhe ndikimi në zhvillimin ekonomik
 • Lidhja midis sipërmarrjes dhe inovacionit
 • Si duhet të sillet një sipërmarrës inovativ
 • Përse është e rëndësishme ndërmarrësia dhe inovacioni
 • Sfidat e Inovacionit
 • Krijimi i një produkt të ri
 • Krijimi i një forme të re të informacionit
 • Komunikimi dhe inovacioni
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 19.05.2015 / 20.05.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Ndërrmarrësia dhe inovacionet
Përshkrimi i Projektit: Gjatë dy ditëve të trajnimit, pjesëmarrësit u mësuan mbi tema të ndryshme të cilat do të përfitojnë bizneset e tyre, dhe do t’i udhëheq një biznes inovativ. Shumica e të pranishmëve të përfaqësimit të biznesit në trajnim ishin nga industria bujqësore, ose prodhimit të mishit, produktet e qumështit, frutave dhe perimeve. Gjatë trajnimit dy ditor, pjesëmarrësit u mësuan mbi temat e mëposhtme:

 • Përkufizimi i ndërmarësisë
 • Përcaktimi i thirrjes
 • Detyrat e ndërmarrësve
 • Sipërmarrësit inovativ dhe ndikimi në zhvillimin ekonomik
 • Lidhja midis sipërmarrjes dhe inovacionit
 • Si duhet të sillet një sipërmarrës inovativ
 • Përse është e rëndësishme ndërmarrësia dhe inovacioni
 • Sfidat e Inovacionit
 • Krijimi i një produkt të ri
 • Krijimi i një forme të re të informacionit
 • Komunikimi dhe inovacioni
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 14.05.2015 / 14.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnimi mbi skemën e granteve rurale të MBPZHR-së dhe skema e granteve për zhvillim ekonomik nga MAPL-ja
Përshkrimi i Projektit: Rezultatet kryesore të trajnimit ishin për t’i informuar fermerët dhe pronarët e ndryshëm të përfshirë në bujqësi me

 • Donacionet e mundshme për grante rurale
 • Si të aplikoni për grante rurale.

Fermerët dhe pronarët e përfshirë në bujqësi u informuan për donatorët e mundshëm për grante rurale; (Grante e MBPZHR-së, skema rurale e granteve të BE-së , PPSP – Fondi i Rastit / Zvicër; projekti LDF / ADA Austri dhe Agro -Projekti nga USAID). Ata janë të informuar se si të aplikojnë për grante rurale; secili donator ka qasje të ndryshme se si të aplikoj.

Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 13.05.2015 / 15.05.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Dragashit,
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Përdorimi i sigurt i Pesticideve
Përshkrimi i Projektit: Qëllimi i trajnimit ishte informimi i fermerëve nga komuna se si ata mund të përdorin pesticidet në mënyrë të sigurtë që të mbrojnë prodhimet e tyre, dhe në të njëjtën kohë të parandalojnë nga dëmtimet, njerëzit apo kafshët. Trajnimi u organizua, përgatit dhe u realizua me qëllim të transferimit në mënyrën më të mirë të mundshme të njohurisë së trajnuesit, si dhe sigurimin e shembujve konkretë.

Gjatë trajnimit, temat që u diskutuan janë si më poshtë:

 • Historia e pesticideve
 • Përcaktimi i pesticideve
 • Qarkullimi i pesticideve në natyrë
 • Klasifikimi i pesticideve
 • Përbërja kimike e pesticideve
 • Anët pozitive dhe anët negative të pesticideve
 • Përdorimi i sigurt i pesticideve
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 12.05.2015 / 13.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Përgatitja dhe zbatimi i planeve/strategjive te komunikimit
Përshkrimi i Projektit: Trajnimet janë organizuar në dy seksione kryesore për çdo ditë të trajnimit, si dhe çdo pjesë u nda në ligjërata, ndërveprim si dhe ushtrime të përbashkëta me pjesëmarrësit. Seancat ishin të ndarë në 3 tema kryesore, 1 për ditën e parë dhe 2 temave për ditën e dytë të trajnimit. Temat e planifikuara dhe të dorëzuara për pjesëmarrësit ishin si më poshtë:

 • Komponentët e planit të komunikimit
 • Mesazh Objektivat e mundshme
 • Zbatimi i planit të komunikimit
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 11.05.2015 / 12.05.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Dragashit, Bizneset e Komunës së Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Marketingu i produkteve dhe marrëdhëniet me konsumatorin
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi ishte dy ditor, me synim fermerët dhe se si ata mund të paraqesin bizneset e tyre. Gjatë këtyre ditëve, pjesëmarrësit kanë ushtruar se si të ndërtojnë një marrëdhënie me konsumatorin dhe se si të krijojnë strategjinë për produkte të marketingut për bujqësinë. Për më tepër, temat e trajnimit ishin këto:

 • Strategjia e Marketingut
 • Pozicionimi i Markës
 • Tregu i synuar
 • Metodat e marketingut
 • Marketingu Online dhe i drejtpërdrejtë
 • Marrëdhëniet me Publikun-Klientët (PK)
 • Strategjia e shitjes
 • Analiza SWOT
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 07.05.2015 / 07.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Procesi i integrimit Evropian dhe roli i komunave
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi ishte një (1) ditor dhe i është paraqitur stafit komunal. Gjatë trajnimit u diskutua vazhdimisht për çështje të ndryshme, të tilla si krahasimi i proceseve integruese në rajon; diskutim lidhur me pro-të dhe kundrat e zgjerimit; kuptimi më i mirë i rolit dhe funksionimit të institucioneve të BE-së; identifikimi i bashkësive kryesore shtetërore/lokale të përfshira, përcaktimi i rolit të tyre dhe kompetencave kryesore.
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 06.05.2015 / 08.05.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës,
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Përdorimi i sigurt i Pesticideve
Përshkrimi i Projektit: Qëllimi i trajnimit ishte informimi i fermerëve nga komuna se si ata mund të përdorin pesticidet në mënyrë të sigurt që të mbrojnë prodhimet e tyre, dhe në të njëjtën kohë të parandalojnë nga dëmtimet njerëzit apo kafshët. Trajnimi u organizua, përgatit dhe u realizua me qëllim të transferimit në mënyrën më të mirë të mundshme të njohurisë së trajnuesit, si dhe sigurimin e shembujve konkretë.

Gjatë trajnimit, temat që u diskutuan janë si më poshtë:

 • Historia e pesticideve
 • Përcaktimi i pesticideve
 • Qarkullimi i pesticideve në natyrë
 • Klasifikimi i pesticideve
 • Përbërja kimike e pesticideve
 • Anët pozitive dhe anët negative të pesticideve
 • Përdorimi i sigurt i pesticideve
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 05.05.2015 / 06.05.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal të Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Përgatitja dhe zbatimi i planeve/strategjive te komunikimit
Përshkrimi i Projektit: Trajnimet janë organizuar në dy seksione kryesore për çdo ditë të trajnimit, si dhe çdo pjesë u nda në ligjërata, ndërveprim si dhe ushtrime të përbashkëta me pjesëmarrësit. Seanca ishte e ndarë në 3 tema kryesore, 1 për ditën e parë dhe 2 temave për ditën e dytë të trajnimit. Temat e planifikuara dhe të dorëzuara për pjesëmarrësit ishin si më poshtë:

 • Komponentët e planit të komunikimit
 • Mesazh Objektivat e mundshme
 • Zbatimi i planit të komunikimit
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 04.05.2015 / 05.05.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës, Bizneset e Komunës së Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Trajnim
Emri i Projektit: Marketingu i produkteve dhe marrëdhëniet me konsumatorin
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi ishte dy ditor, me synim fermerët dhe se si ata mund të paraqesin bizneset e tyre. Gjatë këtyre ditëve, pjesëmarrësit kanë ushtruar se si të ndërtojnë një marrëdhënie me konsumatorin dhe se si të krijojnë strategjinë për produkte të marketingut për bujqësinë. Për më tepër, temat e trajnimit ishin këto:

 • Strategjia e Marketingut
 • Pozicionimi i Markës
 • Tregu i synuar
 • Metodat e marketingut
 • Marketingu Online dhe i drejtpërdrejtë
 • Marrëdhëniet me Publikun-Klientët (PK)
 • Strategjia e shitjes
 • Analiza SWOT
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 01.05.2015 / 19.05.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Dragashit,
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Përdorimi i sigurt i Pesticideve
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi i kryer mbi Menaxhimin e OJQ-ve ishte dy ditor. Gjatë këtyre dy ditëve u realizuan pesë (5) seanca, të cilat ishin planifikuar të mbahen.

Seancat që janë planifikuar dhe zbatuar

 • Përkufizimi dhe rëndësia e Shoqërisë Civile
 • Procedurat ligjore dhe Akti i Krijimit të OJQ-ve
 • Strategjia e Zhvillimit të OJQ-ve
 • Financimi i OJQ-ve
 • Avokimi
 • Lobimi dhe marrëdhënia me publikun
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 29.04.2015 / 30.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Dragashit, Bizneset e Komunës së Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Procedurat e llojeve(markave)
Përshkrimi i Projektit: Kohëzgjatja e trajnimit ishte dy ditë, trajnim ky i ofruar për fermerët në të dy komunat. Pjesëmarrësit kanë ushtruar se si të krijojnë idetë e tyre në letër. Për më tepër, temat e trajnimit ishin këto:

 • Informacioni mbi markën (shenja identifikuese)
 • Përcaktimi i Produktit
 • Shenja (logo)
 • Slogani i markës dhe përdorimin i tij
 • Menaxhimi i markës dhe zhvillimi i saj
 • Promovimi i markës
 • Objektivat e markës
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 27.04.2015 / 28.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës, Bizneset e Komunës së Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Procedurat e llojeve(markave)
Përshkrimi i Projektit: Kohëzgjatja e trajnimit ishte dy ditë, trajnim ky i ofruar për fermerët në të dy komunat. Pjesëmarrësit kanë ushtruar se si të krijojnë idetë e tyre në letër. Për më tepër, temat e trajnimit ishin këto:

 • Informacioni mbi markën (shenja identifikuese)
 • Përcaktimi i Produktit
 • Shenja (logo)
 • Slogani i markës dhe përdorimin i tij
 • Menaxhimi i markës dhe zhvillimi i saj
 • Promovimi i markës
 • Objektivat e markës
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 23.04.2015 / 24.04.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal, Bizneset e Komunës së Dragashit, OJQ-të.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Menaxhimi i burimeve njerëzore
Përshkrimi i Projektit: Dorëzimi i trajnimit mbi Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ka pasur si synim stafin komunal. Gjatë këtyre dy ditëve, tetë (8) seanca janë kompletuar, të cilat janë planifikuar të mbahen.

Seancat që janë planifikuar dhe zbatuar:

 • Menaxhimi i burimeve njerëzore në shekullin XXI
 • Një Perspektivë profesionale për BN
 • Zgjedhja dhe seleksionimi i Burimeve Njerëzore
 • Analiza e punës
 • Planifikimi i Burimeve Njerëzore
 • Zhvillimi dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore
 • Disiplinat dhe Menaxhimi i Ankesave – Procedurat
 • Struktura organizative
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 23.04.2015 / 23.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës, Zyrtarët Komunal, OJQ-të
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Sfidat në Bujqësi
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi për Sfidat në bujqësi u dha për fermerët nga të dyja komunat. Gjatë këtyre seancave, u përpilua një prezantim i gjendjes aktuale të ekonomisë së Kosovës, me theks të veçantë për gjendjen e bujqësisë, sikurse edhe potenciali i bujqësisë dhe zhvillimit të zonave rurale, së bashku me sfidat dhe mënyrën se si të tejkalohen ato.

Në tejkalimin e sfidave, pjesëmarrësve u janë përmendur pesë sesionet e mëposhtme:

 • Situata ekonomike në Kosovë
 • Bujqësia e Kosovës
 • Bujqësia dhe zhvillimi rural në Kosovë
 • Sfidat e bujqësisë dhe zhvillimit rural
 • Tejkalimi i sfidave në komunë
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 22.04.2015 / 24.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës, Bizneset e Komunës së Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnime për prodhuesit e ushqimeve dietale
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi mbi prodhimin e ushqimeve dietale ishte një trajnim dy ditor i ofruar për fermerët në komunë. Gjatë këtij trajnimi numri i pjesëmarrësve ishte 12 në ditën e parë dhe 12 në ditën e dytë. Pjesëmarrësit e trajnimit në mënyrë specifike janë njoftuar me prodhimin e llojeve të frutave si në vijim:

 • Manaferrë
 • Boronicë
 • Rrush
 • Man
 • Kivi
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 21.04.2015 / 22.04.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Planifikimi strategjik për zbatimin efektiv të strategjive sektoriale
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi dy ditor u prezantua tek stafi komunal. Trajnimet janë organizuar në dy seksione kryesore për çdo ditë të trajnimit, si dhe çdo pjesë u nda në ligjërata, ndërveprim si dhe ushtrime të përbashkëta me pjesëmarrësit. Seancat ishin të ndara në 8 tema kryesore, nga katër për çdo ditë të trajnimit. Temat e planifikuara për tu dorëzuar tek pjesëmarrësit janë si më poshtë:

 • Trendet në të menduarit e zhvillimit
 • Planifikimi strategjik dhe Qeverisja
 • Cili është plani strategjik komunal dhe sektorial
 • Planifikimi strategjik i përbërë nga katër faza
 • Matrica SWOT
 • Vizioni
 • Si do ta dimë kur të mbërrijmë atje?
 • Çfarë e bën të mirë një plan strategjik?
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 20.04.2015 / 20.04.2015
Përfituesi: Bizneset e Komunës të Shtërpcës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Rritja e biznesit për NVM-të
Përshkrimi i Projektit: Gjatë dy ditëve të trajnimit, diskutimi pati qasje për dy teknika: rritje e linjës së lartë: rritja e të ardhurave përmes rritjes së shitjeve; dhe linja më e ulët e rritjes: duke minimizuar shpenzimet. Për këto strategji të zbatohen temat e mëposhtme të cilat janë përpunuar:

 • Zhvillimi i NVM-ve
 • 5 fazat e zhvillimit të një biznesi
 • Faktorët kyç për menaxhimin e biznesit
 • Roli i menaxherit në një biznes të suksesshëm
 • Faktorët e jashtëm që përcaktojnë rritjen
 • Shitjet në biznes
 • marketingut miks
 • Hyrje në financa
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 16.04.2015 / 17.04.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal, Bizneset e Komunës së Shtërpcës, OJQ-të.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: UNDP – United Nations Development Programme
Klienti: Trajnim
Emri i Projektit: Menaxhimi i burimeve njerëzore
Përshkrimi i Projektit: Dorëzimi i trajnimit mbi Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ka pasur si synim stafin komunal. Gjatë këtyre dy ditëve, tetë (8) seanca janë kompletuar, të cilat janë planifikuar të mbahen.

Seancat që janë planifikuar dhe zbatuar:

 • Menaxhimi i burimeve njerëzore në shekullin XXI
 • Një Perspektivë profesionale për BN
 • Zgjedhja dhe seleksionimi i Burimeve Njerëzore
 • Analiza e punës
 • Planifikimi i Burimeve Njerëzore
 • Zhvillimi dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore
 • Disiplinat dhe Menaxhimi i Ankesave – Procedurat
 • Struktura organizative
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 16.04.2015 / 16.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Dragashit, Zyrtarët Komunal, OJQ-të
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Sfidat në Bujqësi
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi për Sfidat në bujqësi u dha për fermerët nga të dyja komunat. Gjatë këtyre seancave, u përpilua një prezantim i gjendjes aktuale të ekonomisë së Kosovës, me theks të veçantë për gjendjen e bujqësisë, sikurse edhe potenciali i bujqësisë dhe zhvillimit të zonave rurale, së bashku me sfidat dhe mënyrën se si të tejkalohen ato.

Në tejkalimin e sfidave, pjesëmarrësve u janë përmendur pesë sesionet e mëposhtme:

 • Situata ekonomike në Kosovë
 • Bujqësia e Kosovës
 • Bujqësia dhe zhvillimi rural në Kosovë
 • Sfidat e bujqësisë dhe zhvillimit rural
 • Tejkalimi i sfidave në komunë
Vendi: Dragash
Fillimi/Mbarimi: 15.04.2015 / 17.04.2015
Përfituesi: Fermerët e Komunës së Shtërpcës, Bizneset e Komunës së Dragashit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnime për prodhuesit e ushqimeve dietale
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi mbi prodhimin e ushqimeve dietale ishte një trajnim dy ditor i ofruar për fermerët në komunë. Gjatë këtij trajnimi numri i pjesëmarrësve ishte 12 në ditën e parë dhe 12 në ditën e dytë. Pjesëmarrësit e trajnimit në mënyrë specifike janë njoftuar me prodhimin e llojeve të frutave si në vijim:

 • Manaferrë
 • Boronicë
 • Rrush
 • Man
 • Kivi
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 14.04.2015 / 15.04.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Planifikimi strategjik për zbatimin efektiv të strategjive sektoriale
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi dy ditor u prezantua tek stafi komunal. Trajnimet janë organizuar në dy seksione kryesore për çdo ditë të trajnimit, si dhe çdo pjesë u nda në ligjërata, ndërveprim si dhe ushtrime të përbashkëta me pjesëmarrësit. Seancat ishin të ndara në 8 tema kryesore, nga katër për çdo ditë të trajnimit. Temat e planifikuara për tu dorëzuar tek pjesëmarrësit janë si më poshtë:

 • Trendet në të menduarit e zhvillimit
 • Planifikimi strategjik dhe Qeverisja
 • Cili është plani strategjik komunal dhe sektorial
 • Planifikimi strategjik i përbërë nga katër faza
 • Matrica SWOT
Vendi: Shtërpcë
Fillimi/Mbarimi: 07.04.2015 / 09.04.2015
Përfituesi: Zyrtarët Komunal, Bizneset e Komunës së Shtërpcës, OJQ-të.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: UNDP – United Nations Development Programme
Emri i Projektit: Trajnimi mbi thirrjen për aplikim nga LDF (Fondi Lokal i Zhvillimit)
Përshkrimi i Projektit: Trajnimi synon të ofrojë një mundësi për ata që planifikojnë të aplikojnë për fondet e LDF për tu përditësuar dhe tu informuar për potencialet e LDF-se, kriteret dhe kërkesat. Gjithashtu, trajnimi kishte për qëllim të informojnë pjesëmarrësit për natyrën e punës me shkrim granti, ndërsa qëllimi përfundimtar i këtij trajnimi 3 ditor ishte për të ndihmuar pjesëmarrësit të zhvillojnë idetë e tyre në projektet e investimeve që do të mbështeten nga programi i granteve LDF.
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 06.02.2015 / 10.07.2015
Përfituesi: Nxënësit dhe mësimdhënësit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Shkolla e mesme e Bujqësisë “Abdyl Frashëri” – Projekt i financuar nga Komisioni Evropian dhe Këshilli i Evropës
Emri i Projektit: Trajnim për mësimdhënësit dhe nxënësit nga Shkolla e Lartë e Bujqësisë në Prishtinë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimi i shërbimeve të trajnimit për mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës së mesme së Bujqësisë në Prishtinë “Abdyl Frashëri”

Trajnimi u përqendrua në temën e arsimit gjithëpërfshirës.

 • Organizimi dhe mbajtja e 4 trajnimeve me mësimdhënësit dhe nxënësit
 • Përgatitja e trajnimit me studentët për sigurinë e ushqimit dhe përgatitjen e produkteve të ndryshme ushqimore
 • teknologjia e përpunimit të qumështit
 • teknologjia e përpunimit të mishit
 • Përgatitja e ushqimeve nga kuzhina
 • Teknologjia e përpunimit dhe konservimit të pemëve dhe perimeve
 • Marketing, kontabilitetit
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 25.02.2013 / 26.02.2013
Përfituesi: Aplikantët, Studentët
Statusi: I përfunduar
Sektorët: I përfunduar
Klienti: GC&DA SHPK
Emri i Projektit: Trajnimi mbi Shkrimin e Grantit dhe Regjistrimi në PADOR
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka organizuar trajnimin me temën “Shkrimi i Grantit dhe Regjistrimin në PADOR”. Kjo ishte një trajnim dy ditor ku morën pjesë dymbëdhjetë (12) pjesëmarrës.

Trajnimi përbëhej nga procedurat për mënyrën e shkrimit të granteve të cilat organizatat apo kompanitë duhet t’i ndjekin për regjistrim në PADOR. Gjatë trajnimit, u shtjelluan temat e shënuara në vijim:

 • Elementet kryesore të Aplikimit për Grante
 • Objektivat dhe përmbajtja e Projekt Propozimeve
 • Identifikimi i Objektivave të përgjithshme dhe specifike
 • Analiza SWOT
 • Regjistrimi në PADOR
 • Qasja e Kornizës Logjike dhe Matrica e saj
 • Puna grupore
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 07.02.2013 / 07.02.2013
Përfituesi: Aplikantët, Studentët
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: GCDA LLC
Emri i Projektit: Trajnimi mbi Menaxhimin e Projekteve
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka organizuar trajnimin me temën “Menaxhimi i projektit”. Ky ishte një trajnim një ditor i ndjekur nga njëzet (20) pjesëmarrës.

Trajnimi përbëhet nga procedurat se si të menaxhohen projektet për donatorë, organizata apo kompani të ndryshme. Gjatë trajnimit, u shtjelluan tema të tilla si: përshkrime të ciklit të jetës së projektit, karakteristikat e projektit dhe integrimi i tij, menaxhimi i kohës, menaxhimi i rrezikut. Pjesëmarrësit më tepër u informuan lidhur me Metodologjitë Prince 2 dhe PRiSM, si dhe menaxhimin e projekteve përmes kornizës logjike

Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 29.01.2013 / 31.01.2013
Përfituesi: Aplikantët, Studentët
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Aplikantët, Studentët
Emri i Projektit: Trajnim mbi Shkrimin dhe Menaxhimin e projekteve të BE-së
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka organizuar trajnimin mbi “Shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të BE-së”. Trajnimi i është ofruar dy (2) grupeve të pjesëmarrësve për tri ditë me radhë. Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në trajnim ishte tridhjetë e pesë (35), ku grupi i parë kishte tetëmbëdhjetë (18) pjesëmarrës dhe i dyti shtatëmbëdhjetë (17).

Trajnimi përbëhej nga temat në vijim:

 • Historiku i Projektit
 • Objektivat dhe Fushëveprimi i Projektit
 • Kufizimet dhe Supozimet
 • Çështjet dhe Zbutja e Rrezikut të Projektit
 • Metodologjia dhe Strategjia e Hartimit të Projektit
 • Komunikimi me Përfituesit
 • Afatet e Dorëzimit për Arritjen e Objektivave të Projektit
 • Matja e Performancës përmes Raporteve
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 27.09.2012 / 28.09.2012
Përfituesi: OJQ-të lokale
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Program i Forum SYD në Kosovë, i financuar nga SIDA
Emri i Projektit: Trajnimi në Planifikimin Strategjik
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka trajnuar 15 pjesëmarrës në lidhje me Planifikimin Strategjik. Konkretisht trajnimi u përqendrua në shpjegimin e teorisë së Planifikimit Strategjik dhe përkufizimeve të ndryshme të përdorura për PS, përfitimet që një organizatë mund të marrë në qoftë se ata realizojnë planifikim strategjik afatgjatë në kuadër të organizatave të tyre. Gjithashtu janë shtjelluar lloje dhe teknika të ndryshme të përdorura në Planifikimin Strategjik.

Në ditën e dytë, trajnimi u fokusua në dy analiza të ndryshme që përdoren në Planifikim Strategjik dhe ata janë SWOT analiza dhe PEST analiza; gjithashtu janë dhënë reagime (feedback) të ndryshme në këto strategji si dhe kush është përgjegjës për Planifikimin Strategjik brenda organizatës.

Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 10.07.2012 / 10.08.2012
Përfituesi: Studentët post-diplomik
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Këshilli Britanik – Projekt i financuar nga BE
Emri i Projektit: Trajnimi i Shkrimit Akademik – Skema e Bursave të BE-së
Përshkrimi i Projektit: Qëllimi i këtij kursi ishte t’i njoftojë studentët me mënyrën se si të shkruajnë dokumentet akademike në gjuhën angleze në nivelin e pritur nga ta në nivelin e studimeve postdiplomike nga projekti i financuar nga BE: “Skemën e bursave të BE-së” EuropeAid 130899 / C / SER / XK. Rezultatet e projektit janë: • Përdorimi i strukturave të ndryshme të fjalive Shkruarja qartë e paragrafëve

 • Strukturimi i eseve në mënyrë të përshtatshme
 • Mbajtja e gabimeve në minimum në shkrimin e tyre
 • Përdorimi i citimeve për burimet referuese
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 19.06.2012 / 20.06.2012
Përfituesi: OJQ-të lokale
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: Program i Forum SYD në Kosovë, i financuar nga SIDA
Emri i Projektit: Trajnimi mbi Ciklin e Menaxhimit të Projektit (PCM)
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka trajnuar 13 organizata partnere të FSKP në lidhje me ciklin e menaxhimit të projektit (PCM).

Konkretisht trajnimi u përqendrua në shpjegimin e fondeve të IPA-s, procesin e hartimit të projekteve të IPA-së, zbatimin e PCM-së në fusha të ndryshme të punës, zbatimin e Qasjes së Kornizës Logjike së bashku me Matricën e Kornizës Logjike, analizën e menaxhimit të rrezikut, procesit të prioritizimit në analizën e rrezikut, dhe rëndësia e përdorimit të ekspertëve në këtë fushë në lidhje me procesin e hartimit të projektit.

Vendi: Durrës – Tiranë
Fillimi/Mbarimi: 30.03.2012 / 28.03.2012
Përfituesi: Zyrtarët e Komunave të Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: EPAY TECH
Emri i Projektit: Trajnim mbi fondet e Instrumenteve të para anëtarësim (IPA)
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates SHPK ka trajnuar 30 pjesëmarrës në lidhje me Fondet e Instrumenteve të Para-Anëtarësimit (IPA) dhe Regjistrimi në PADOR dhe Përgatitja e Grantit. Trajnimi u përqendruar konkretisht në atë se çfarë janë fondet IPA, Cilat janë komponentët kryesore të IPA-s, si përfiton Kosova prej tyre.

Trajnimi u fokusua edhe në procesin e regjistrimit në PADOR dhe mënyrat e përgatitjes së granteve, ku u shtjelluan në detaje temat në vijim.

 • Elementet kryesore të Aplikimit për Grante
 • Objektivat dhe Përmbajtja e Projekt Propozimeve
 • Identifikimi i Objektivave të Përgjithshëm dhe Specifike
 • Analiza SWOT
 • Regjistrimi në PADOR
 • Qasja e Kornizës Logjike dhe Matrica e saj
 • Puna grupore
Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 26.07.2011 / 19.08.2011
Përfituesi: Graduate students
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Training
Klienti: SOFRECO SA
Emri i Projektit: Training in English Academic Writing
Përshkrimi i Projektit: Providing and Delivering the English Trainer for EU funded Project (EU Scholarship Scheme – Round VI); Preparing the 38 postgraduate selected students to assist them in their upcoming academic studies in the European Union selected universities.
Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 26.07.2011 / 19.08.2011
Përfituesi: Studentët e nivelit Master
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: SOFRECO SA –Projekti i Financuar nga BE
Emri i Projektit: Trajnimi mbi Shkrimin Akademik në Gjuhën Angleze
Përshkrimi i Projektit: Sigurimi dhe Ofrimi i Trajnerit të Gjuhës Angleze për Projektin e financuar nga BE (skemë e bursave të BE-së – Raundi V)

Përgatitja e 38 studentëve të përzgjedhur për studime pasuniversitare për t’i ndihmuar ata në studimet e tyre të ardhshme akademike në universitetet e përzgjedhura të Bashkimit Evropian.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2011 / 01.08.2011
Përfituesi: SOFRECO SA
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Training
Klienti: SOFRECO SA
Emri i Projektit: SOFRECO SA
Përshkrimi i Projektit: Trajnim për Shkrimin Akademik në Anglisht.

Projekti i financuar nga BE, i menaxhuar nga ECLO.

Vendi: Prishtinë
Fillimi/Mbarimi: 19.07.2010 / 31.08.2010
Përfituesi: Studentët e nivelit Master
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim
Klienti: SOFRECO SA –Projekti i Financuar nga BE
Emri i Projektit: Trajnimi mbi Shkrimin Akademik në Gjuhën Angleze
Përshkrimi i Projektit: Sigurimi dhe ofrimi i Trajnuesit të Gjuhës Akademike Angleze për Projektin e financuar nga BE (skema e bursave të BE-së – Raundi VI Kosovë)

Përgatitja përfituesve të përzgjedhur të bursave për t’i ndihmuar ata në studimet e tyre të ardhshme akademike në universitetet e përzgjedhura të Bashkimit Evropian.