Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 17.07.2014 / 17.12.2014
Përfituesi: Sudentët dhe Bizneset e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Sektori Publik
Klienti: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Emri i Projektit: Internship Biznesi 2014
Përshkrimi i Projektit: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka kontraktuar Global Consulting & Development Associates për të implementuar programin “Internship Biznesi 2014”. Internship Biznesi është një program i cili i jep 121 studentëve mundësi për të punuar (punë praktike) për një periudhë dymujore në 90 ndërmarrje private dhe publike të Kosovës si dhe në institucione tjera për të interesuarit e programit internship