Vendi: Kosovo
Fillimi/Mbarimi: 19.07.2019 – 02.12.2019
Përfituesi: Zyrtarë Komunal dhe Grupet e të rinjëve
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Qeverisja Lokale / Trajnim
Klienti: UNDP INTERDEV 2
Emri i Projektit: Sigurimi i trajnimit / ndihmës trainuese për zyrtarët e zgjedhur komunalë në Dragash / Dragaš, Shtërpcë / ptrpce dhe Viti / Vitina për çështje që lidhen me planifikimin / monitorimin, raportimin, angazhimin e të rinjve, planifikimin / buxhetimin me ndjeshmëri gjinore
Përshkrimi i Projektit: · Dizenjimi dhe dorëzimi i një pakete të trajnimeve praktike, pjesëmarrëse dhe mbështetje stërvitore në punë deri në 18 zyrtarë komunalë të zgjedhur (6 për secilën bashki partnere)

· Ofrimi i gjithsej 6 ditë trainim për zyrtarët e zgjedhur komunal nga komunat partnere (trajnim 2 ditor për një komunë)

· Ofrimi i totalit prej 9 ditësh ndihmë trainimi për zyrtarët e zgjedhur komunal

· Organizimi i 3 punëtorive të përbashkëta për krijimin e projektit për të shtjelluar dhe rekomanduar zgjidhjet e mundshme për sfidat dhe shqetësimet e të rinjve së bashku, përmes një procesi të bashkë-projektimit

· Sigurimi i 3 ditë trajnim praktik për grupet e të rinjve për përgatitjen e CV-ve, letrave të motivimit, teknikat e intervistave, interpretimin e njoftimeve për vendet vakante dhe toRs, etj.

· Trajnimi i zyrtarëve nga Departamentet përkatëse të Zhvillimit Ekonomik dhe Bujqësisë për hartimin e 3 Projekteve me Ndikim të Shpejtë.

· Përgatitja dhe dorëzimi i raportit përfundimtar