Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 28.05.2018 / 29.06.2018
Përfituesi: Komunat e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Konsulencë
Klienti: UN WOMEN
Emri i Projektit: Shërbime të Trajnimit, Avokatisë dhe Organizimit të Ngjarjeve
Përshkrimi i Projektit: Për secilën komunë individualisht, janë dhënë shërbimet e mëposhtme:

Organizimi i seancës së trajnimit të stafit të institucionit që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës në familje
Organizimi i tryezës së rrumbullaktë me palët e interesuara, anëtarët e Asamblesë, shoqërinë civile, bizneset, mediat mbi Sfidat dhe Rekomandimet për DV
Organizimi aktivitetit të ngritjes së vetëdijës – Lojë me teatër
Organizimi i fushatës së avokimit për ndërgjegjësimin me komunitetet rurale, anëtarët e asamblesë dhe aktorët e tjerë në DV
Mentorimi dhe trainimi i anëtarëve të Mekanizmit të Koordinimit DV në teknikat organizative dhe menaxhuese
Organizimi i Fushatës së Avokatisë
Përgatitja e Raportit të Konsulencës / Trajnimit

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 27.04.2018 / 25.07.2018
Përfituesi: Puntoritë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i konferencave / Evenimenteve
Klienti: IBF International Consulting
Emri i Projektit: Organizimi i ngjarjeve
Përshkrimi i Projektit: Organizimi i tre ngjarjeve

o Punëtori Fillestare

o Punëtori afatmesme me të gjithë palët e interesuara

o Punëtori mbyllëse

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.10.2017 / 10.10.2017
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Vitisë, Shtërpcës, Dragashit dhe Mitrovicës, Zubin Potokut dhe Vushtrrisë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Bizneset nga Komuna e Vitisë, Shtërpcës, Dragashit dhe Mitrovicës, Zubin Potokut dhe Vushtrrisë
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP – INTERDEV 2
Emri i Projektit: Organizimi kombëtar dhe ndërkombëtar bizneset me bizneset (B2B) Evente – Projekti i financuar nga UNDP
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates iu është dhënë kontratë nga UNDP për Zbatimin e katër eventeve B2B. Dy evente B2B do të organizohen në Kosovë, duke përfshirë:

 • Kosovë – Komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Zubin Potokut
Vendi: Maqedoni
Fillimi/Mbarimi: 10.09.2017 / 01.04.2018
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Strugës, Kërçovës dhe Pllasnicës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Bizneset nga Komuna e Strugës, Kërçovës dhe Pllasnicës
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP – INTERDEV 2
Emri i Projektit: Organizimi kombëtar dhe ndërkombëtar bizneset me bizneset (B2B) Evente – Projekti i financuar nga UNDP
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates iu është dhënë kontratë nga UNDP për Zbatimin e katër eventeve B2B. Dy evente B2B ndërkombëtare do të organizohen në:

 • Maqedoni – Strugë, Kërçovë dhe Pllasnicë
Vendi: Shqipëri
Fillimi/Mbarimi: 08.09.2017 / 01.07.2018
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Korçës, Maliqit dhe Devollit
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Bizneset nga Komuna e Korçës, Maliqit dhe Devollit
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP – INTERDEV 2
Emri i Projektit: Organizimi kombëtar dhe ndërkombëtar bizneset me bizneset (B2B) Evente – Projekti i financuar nga UNDP
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates iu është dhënë kontratë nga UNDP për Zbatimin e katër eventeve B2B. Dy evente B2B do të organizohen në Shqipëri, duke përfshirë:

 • Shqipëri – Qarku i Korçës, Maliq dhe Devollit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.09.2017 / 29.11.2019
Përfituesi: Bizneset nga Komunat e Mitrovicës, Strugës, Korqës dhe Pejës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Konsulencë
Klienti: UNDP INTERDEV 2
Emri i Projektit: Dizajnimi dhe Organizimi i 4 Ngjarjeve Bizneset me Biznese në Rajonin Ekonomik në Lindje dhe Rajonin Ekonomik në Jug të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor për prodhuesit / bizneset vendore të Dragashit, Shterpcës dhe Komunës së Vitisë të përfshira në prodhimin e produkteve të qumështit, mjaltit, tekstilit, frutat pyjorë dhe gastronomi
Përshkrimi i Projektit: Hartimi dhe implementimi i 4 veprimtarive Bizneset në biznese;

a. Tetor 2017 – Komuna e Mitrovicës, me biznese nga Mitrovica, Vushtrria dhe Zubin Potoku

b. Prill 2018 – Komuna e Strugës, IRJ e Maqedonisë, me biznese nga Struga, Kerçova dhe Pllasnica

c. Korrik 2018 – Qarku Korçë, Shqipëri, me biznese nga Korça, Maliqi, dhe Devolli,

d. Shtator 2019 – Komuna e Pejës, Kosovë, me biznese nga Peja, Klina, dhe Istogu,

· Organizimi i të gjithë logjistikës së nevojshme për zbatimin e B2B-ve, siç janë: identifikimi dhe afrimi me bizneset / prodhuesit e synuar, ftesa, transporti, akomodimi; interpretimi dhe rregullimi i materialeve të tjera të rëndësishme për ngjarjet B2B si: Një faqe, materialet promovuese (d.m.th. broshurat e ekspozitës, broshurat dhe kartat e biznesit), ekspozimi i produkteve të lokaleve, etj.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.09.2017 / 01.09.2019
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Pejës, Klinës dhe Istogut
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Bizneset nga Komuna e Pejës, Klinës dhe Istogut
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP – INTERDEV 2
Emri i Projektit: Organizimi kombëtar dhe ndërkombëtar bizneset me bizneset (B2B) Evente – Projekti i financuar nga UNDP
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates iu është dhënë kontratë nga UNDP për Zbatimin e katër eventeve B2B. Dy evente B2B do të organizohen në Kosovë, duke përfshirë:

 • Kosovë – Komuna e Pejës, Klina dhe Istogu
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.08.2017 / 19.10.2017
Përfituesi: Fermerët nga Komuna e Prizrenit, Pejës, Vushtrrisë dhe Novobërdës.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnimi Profesional në Sektorin e Bujqësisë
Klienti: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Emri i Projektit: Trajnime Profesionale në Sektorin e Bujqësisë – Projekti i financuar nga Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates iu është dhënë kontratë nga HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. për organizimin e Trajnimit Profesional në Sektorin e Bujqësisë, përmes ofrimit të shërbimeve të konsulencës për fermerët nga Komuna e Prizrenit, Pejës, Vushtrrisë dhe Novobërdës.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.05.2017 / 30.06.2017
Përfituesi: UNOPS / UNMIK
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Zhvillimi i Produktit
Klienti: UNOPS / UNMIK
Emri i Projektit: Ofrimi i produkteve informuese lidhur me të drejtën në gjuhë në Kosovë
Përshkrimi i Projektit:
 • Kryerja e hulumtimit në lidhje me të drejtat gjuhësore në Kosovë
 • Përgatitja dhe dizajnimi i një libri të vogël për përdorim nga publiku
 • Identifikimi dhe sigurimi i përshkrimit të një fjalori me 200 fjalë ligjore në gjuhën shqipe dhe serbe
 • Përshkrimi i pjesës informativ mbi të drejtat gjuhësore në Kosovë në gjuhën shqipe dhe serbe
 •  Printimin e 500 kopjeve të librit dhe dorëzimin e tij në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin e Prokurorisë së Kosovës.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 27.01.2017 / 10.03.2017
Përfituesi: Fermerët nga fshati i Krushës së Vogël
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të trajnimeve
Klienti: HELP
Emri i Projektit: Realizimi i trajnimit profesional – Mbështetje e stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të sektorit të mikro bizneseve në Kosovë
Përshkrimi i Projektit:
 • Organizimi i trajnimeve
 • Zhvillimi i kurikulave për secilin trajnim
 • Zhvillimi i trajnimeve:
 • Trajnimi për prodhimin e djathit (të bardhë, të verdhë, dhe djathi me erëza)
 • Trajnimi për prodhimin e jogurtit Trajnimi për prodhimin xhizës
 • Trajnimi për prodhimin ajkës
 • Trajnimi për prodhimin e qumështit të pasterizuar një ditor
 • Organizimi i vizitës dy ditore në qumështoret vendore
 • Përgatitja e certifikatave për participant.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.11.2016 / 01.10.2017
Përfituesi: Fermeret nga komuna e Dragashit dhe Shtërpcs
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Ferma Eko
Klienti: UNDP
Emri i Projektit: Shërbime konsulence për prodhuesit brenda zinxhirëve të vlerave të identifikuara në komunën e Shtërpcës dhe Dragashit, duke pasur parasysh mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve
Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i kësaj detyre është që të rrisë ndërgjegjësimin e e shoqerise përmes prezantimit të qasjes bujqësore eko-miqësore dhe  turizmit agro-rural me prodhuesit e zinxhirit të vlerave (blektoreve, fermerëve te mjedër, bletarëve dhe frutat e pyllit dhe bimeve aromatike’) nga Komunat Dragash dhe Shtërpcë te identifikuar dhe ato të mundshme (studentët) përmes punëtorive interaktive, prezentimeve dhe aktivitetet për rritjen e ndërgjegjësimit.
Vendi: Maqedoni – Komuna e Gostivarit
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 29.09.2016
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, dhe Gostivar, Maqedoni
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi dhe Organizim i Aktivitetit
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates do të organizojë të gjithë procesin e biznesit për ngjarjen e biznesit mes bizneseve nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, me bizneset nga komuna e Gostivarit, Maqedoni.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 15.07.2016
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, si dhe rajonin e Prizrenit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi dhe Organizim i Aktivitetit
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates do të organizojë të gjithë procesin e biznesit për ngjarjen e biznesit mes bizneseve nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, me bizneset nga rajoni i Prizrenit.
Vendi: Shipëri – rajoni i Fierit
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 07.04.2016
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, dhe Fier, Shqipëri
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi dhe Organizim i Aktivitetit
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates do të organizojë të gjithë procesin e biznesit për ngjarjen e biznesit mes bizneseve nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, me bizneset nga rrethi i Fierit, Shqipëri.
Vendi: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 30.11.2016
Përfituesi: Komuna e Dragashit, Komuna e Shtërpcës, Bizneset dhe fermerët nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Event Organising/Business Networking
Klienti: UNDP – Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Emri i Projektit: Projektimi dhe Organizimi i 4 ngjarjeve Biznesit për Biznes në Rajonin Ekonomik Lindore dhe Rajonin Ekonomik Jug të Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor për prodhuesit vendor / bizneset e Dragashit dhe Komunës së Shtërpcës të përfshirë në prodhimin e produkteve të qumështit, mjaltë, tekstile, frutave pyjore dhe gastronomisë
Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i kësaj detyre është që të krijojë një rrjet të komunikimit/bashkëpunimit mes prodhuesve vendor / bizneset e Dragashit/Dragaš dhe Komunat me prodhuesit Štrpce/Shtërpcë / biznese nga, Rajoni Ekonomik Lindje – Komuna e Gjilanit, Kosova, Shqipëria, Qarkun e Fierit , Maqedoni, Komuna e Gostivarit, dhe rajoni ekonomike Jug – Komuna e Prizrenit, Kosovë. Për më tepër, projekti parashikon krijimin e mundësive për eksport të produkteve vendore në tregun rajonal.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 26.11.2015
Përfituesi: Bizneset nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, si dhe rajonin e Gjilanit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi dhe Organizim i Aktivitetit
Klienti: United Nations Development Programme – UNDP
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates ka organizuar të gjithë procesin e biznesit për ngjarjen e biznesit mes bizneseve nga Komuna e Shtërpcës dhe Dragashit, me bizneset nga rajoni i Gjilanit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin më shumë se 200 përfaqësues të bizneseve.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.05.2015 / 22.05.2015
Përfituesi: Sektori shëndetësor në Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi & Promovim i Investimeve
Klienti: Progressive Health Consulting – PHC
Emri i Projektit: Menaxhim i ngjarjes dhe shërbime përkthimi
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates ka organizuar aktivitetin në Ditën e Shëndetit në Kosovë, me përfaqësues të qeverisë nga sektori i shëndetësisë, mjekë, si dhe pjesëmarrësit e tjerë relevantë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 27.03.2015 / 30.06.2015
Përfituesi: Komuna e Dragashit, Komuna e Shtërpcës, OJQ-të, fermerët, shoqatat, dhe Bizneset
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnime
Klienti: UNDP – Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Emri i Projektit: Trajnimet në komunën e Dragashit / Dragaš dhe Shtërpcë / Štrpce
Përshkrimi i Projektit: Implementimi i sesioneve të trajnimit të dedikuara për stafin komunal, bizneset e vogla lokale dhe fermerët, OJQ-të dhe shoqatat në komunën e Dragashit/ Dragaš dhe Shtërpcës/Štrpce. Temat e trajnimit janë si në vijim: Sfidat në Bujqësi dhe skema e granteve rurale nga MBPZHR, planifikimi strategjik, menaxhimi i ciklit të projektit, menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi i OJQ-ve, procesi mbi krijimin e brendit (markës) dhe procedurat, trajnim për LDF (Zhvillimi i fondeve lokale) thirrjet për aplikime, trajnim mbi procedurën e aplikimit për projektet e BE-së dhe skemat e granteve të BE-së, përgatitjen dhe zbatimin e planeve të komunikimit/strategjitë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.03.2014 / 15.04.2015
Përfituesi: USAID Community Action Initiative Program (CAIP)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtim
Klienti: Mercy Corps / Financuar nga USAID
Emri i Projektit: Hulumtimi përfundimtar për projektin “Interesi i përbashkët”
Përshkrimi i Projektit: Kryerja e hulumtimit përfundimtarë me 1,050 anketues nga komunat e banuara me komunitetin serb në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit është të kryej një hulumtim përfundimtar përmes të cilit do të bëhet vlerësimi i qëndrimeve të komunitetit serb rreth interesit të përbashkët me komunitetin shqiptar për çështjet që kanë të bëjnë kualitetin e jetesë. Objektiva e hulumtimit është të përcaktojë përqindjen e ndryshmit të perceptimit të komunitetit pakice të cilët besojnë se ndajnë interesa të përbashkët me komunitetin shumicë përmes krahasimit të rezultateve të këtij hulumtimi përfundimtarë me hulumtimin në fillim të projektit-hulumtimin fillestar.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 13.05.2013 / 10.08.2010
Përfituesi: USAID YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAM (YEP)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime Konsulence – Ndërtimin e Kapaciteteve
Klienti: Education Development Center Inc. (EDC) – USAID YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAM (YEP)
Emri i Projektit: Mentorimi dhe trajnimi i ndërmarrësve të rinj
Përshkrimi i Projektit: Ofron shërbime të zhvillimit të biznesit, duke përfshirë mentorimin dhe trajnimin e bizneseve të reja për fillimin e planeve të tyre të biznesit. Projekti mbështet ndërmarrësit e rinj të zhvillojnë biznese të reja duke inkurajuar frymën dhe sipërmarrësin e tyre inovative nëpërmjet asistencës teknike dhe financiare.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.10.2012 / 28.10.2012
Përfituesi: Forum Syd Staff
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime konsulente – Ngritja e kapaciteteve
Klienti: Forum Syd Kosovë Programme
Emri i Projektit: Ngritja e kapaciteteve të stafit të FSKP në ngritje të fondeve dhe planifikim strategjik
Përshkrimi i Projektit: Ofrimi i trajnimit 10 ditor mbi ngritjen e kapaciteteve të stafit të Forum Syd për mbledhjen e fondeve dhe planifikimin strategjik.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 27.09.2012 / 28.09.2012
Përfituesi: Organizatat e Shoqërisë Civile
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime trajnimi
Klienti: Forum Syd Kosovë Programme
Emri i Projektit: Shërbime trajnimi për planifikimin strategjik
Përshkrimi i Projektit: Rishikimin e planeve strategjike egzistuese të organizimeve të partnerit, rëndësin e planifkimit afatgjatë, ofrimin e informacioneve në nevojat momentale dhe me fokus në të ardhmën.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 19.06.2012 / 20.06.2012
Përfituesi: Organizatat e Shoqërisë Civile
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime trajnimi
Klienti: Forum Syd Kosovë Programme
Emri i Projektit: Project Cycle Managment Trainging
Përshkrimi i Projektit: Pjesmarrësit duhet të ngrisin nivelin e kuptimit sa i përket mënyrës së menaxhimit të projektit nëpërmjet metodologjive: programim, identifikim, formulim, financim, implementim, vlerësim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 02.04.2012 / 15.05.2012
Përfituesi: USAID Systems for Enforcing Agreements and Decisions (SEAD)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime konsultuese – ndërtimi i kapaciteteve
Klienti: Checchi and Company Consulting, Inc. USAID Systems for Enforcing Agreements and Decisions (SEAD)
Emri i Projektit: Organizimin dhe kryerjen e pesë(5) grupeve të fokusuara
Përshkrimi i Projektit: Zhvillimin e një agjende dhe një prezantimi standard (në bashkëpunim me SEAD-Projektin), zhvillimin e 10 pjesëmarrësve (identifikimin, rekrutiin, dhe ekzaminimin) për grupin e fokusit. Përgaditjen e të gjitha logjistikave(ftimin, konfirmimin e pjesëmarrjes, identifikimin dhe përgaditjen e mjedisit me Video Kamera dhe me Regjistrues të Zërit), diskutime për grupin e fokusit në gjuhen shqipe përafërsisht dy orë, Përgaditjen e një raporti të shkruar në Anglisht dhe ofrimin e një udhëzimi tek SEAD për secilin diskutim mbi çdo Fokus Grup.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2012 / 01.03.2013
Përfituesi: USAID BUSINESS ENABLING ENVIRONMENT PROGRAM (BEEP)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime Konsulence – Ndërtimin e Kapaciteteve
Klienti: Chemonics International Inc. USAID BUSINESS ENABLING ENVIRONMENT PROGRAM (BEEP
Emri i Projektit: Mbështetje Teknike tek Partneri me avokatët lokal biznesorë në Kosovë –
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e mbështetjës tek Kordinatorët Komunal, analizimin e informatave dhe identifikimin e shkaktarit të problemit të kufizuar, zhvillimin e rekomandimeve strategjike për ti larguar bizneset me mjedis të kufizuar, marrja në konsiderat e metodologjis dhe rezultatet e Indeksit Konkurues të Komunes, dhe prezantimin e atyre rekomandimeve tek administrata e komunës dhe komiteteve biznesore, monitorimin dhe implementimin e rekomandimeve.
Vendi: Greqi – Selanik
Fillimi/Mbarimi: 15.03.2011 / 13.04.2011
Përfituesi: Bizneset kosovare dhe greke
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi & Promovim i Investimeve
Klienti: Autoriteti Portual i Selanikut
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates LLC në bashkëpunim me Zyrën Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë dhe Autoritetin Portual Selanikut ka organizuar aktivitetin e biznesit nëpërmjet takimeve B2B në mes të bizneseve kosovare dhe Bizneseve greke.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 02.08.2010 / 01.09.2010
Përfituesi: Komuna e Novobërdës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Zhvillimi i Projektit
Klienti: Komuna e Novobërdës
Emri i Projektit:
Përshkrimi i Projektit: Përgaditjen e projektit të projektit të aplikimit për komunën e Novobërdës për të aplikuar në fondacionet e LOGOS Swiss-Kosovë Qeverisja Lokale dhe mbështetjen e Decentralizimit.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2010 / 01.08.2016
Përfituesi: Ministria e Integrimeve Evropiane
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë
Klienti: SOFRECO SA
Emri i Projektit: EU Scholarship Scheme-Round IV
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e trajnerit të Anglishtës tek projekti i BE-së për Skemen-Hera IV të bursave shkollore. Përgaditjen dhe ofrimin e një kursit për Shkrimin Akademik në gjuhën Angleze.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.05.2010 / –
Përfituesi: Bizneset kosovare dhe greke
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë Biznesi & Promovim i Investimeve
Klienti: Autoriteti Portual i Selanikut
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates LLC në bashkëpunim me Zyrën Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë dhe Autoritetin Portual Selanikut ka organizuar aktivitetin e biznesit nëpërmjet takimeve B2B në mes të bizneseve kosovare dhe Bizneseve greke.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 24.04.2010
Përfituesi: Bizneset kosovare dhe italiane
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Promovim i Investimeve & Organizimi i Aktiviteti
Klienti: ICE Prishtina
Emri i Projektit: B2B
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates LLC ka organizuar një forum biznesi dhe ka prezantoi “Fair Milano Construction”