Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2010
Përfituesi: Planet S.A.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Legjislacioni Ekonomik
Klienti: Planet S.A.
Emri i Projektit: Planet S.A.
Përshkrimi i Projektit: Ofrimi i vlerësimit ligjor mbi Legjislacionin Ekonomik të Kosovës.