Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 16.09.2016 / 12.10.2016
Përfituesi: OSA TERMOSISTEM
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: OSA TERMOSISTEM
Emri i Projektit: Përgatitja e tenderit për aplikim ne ARGE-Bildung-Kosovo & BIT, projekt i financuar nga ADA Austriake
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e tenderit “Dorëzimi i linjave të prodhimit për shkollat profesionale të teknologjisë ushqimore dhe bujqësisë në Kosovë”. Projekt i implementuar nga ARGE-Bildung-Kosovo c/o BIT Management Beratung GmbH, dhe financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.10.2015 / 30.10.2015
Përfituesi: OSA TERMOSISTEM
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes, Përgatitja e grantit
Klienti: OSA TERMOSISTEM
Emri i Projektit: Përgatitja e propozimit të plotë të grantit për aplikim në USAID EMPOWER
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e propozimit të plotë të grantit për aplikim në USAID EMPOWER
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.10.2015 / 30.10.2015
Përfituesi: OSA Termosistem
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes & Printim
Klienti: OSA Termosistem
Emri i Projektit: Përgatitja e profilit të kompanisë
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka përgatitur profilin e kompanisë për kompaninë OSA TERMOSISTEM, së bashku me një dizajn të ri të kartave të biznesit dhe, printimin e profilit të kompanisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.10.2015 / 20.12.2016
Përfituesi: Studentët nga universitetet publike dhe private në Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Sektori publik
Klienti: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Emri i Projektit: Internship biznesi 2015
Përshkrimi i Projektit: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka kontraktuar Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. për implementimin e programit “Internship Biznesi 2015”. Përmes këtij projekti, 150 studentëve iu është ofruar mundësia për të punuar (punë praktike) për një periudhë dymujore në 100 kompani private të Kosovës, dhe si rezultat i kësaj 40 prej tyre janë punësuar.
Vendi: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni
Fillimi/Mbarimi: 18.09.2015 / 30.11.2016
Përfituesi: Komuna e Dragashit, Komuna e Shtërpcës, Bizneset dhe fermerët nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Event Organising/Business Networking
Klienti: UNDP – Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Emri i Projektit: Projektimi dhe Organizimi i 4 ngjarjeve Biznesit për Biznes në Rajonin Ekonomik Lindore dhe Rajonin Ekonomik Jug të Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor për prodhuesit vendor / bizneset e Dragashit dhe Komunës së Shtërpcës të përfshirë në prodhimin e produkteve të qumështit, mjaltë, tekstile, frutave pyjore dhe gastronomisë
Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i kësaj detyre është që të krijojë një rrjet të komunikimit / bashkëpunimit mes prodhuesve vendor / bizneset e Dragashit / Dragaš dhe Komunat me prodhuesit Štrpce / Shtërpcë / biznese nga, Rajoni Ekonomik Lindje – Komuna e Gjilanit, Kosova, Shqipëria, Qarkun e Fierit , Maqedoni, Komuna e Gostivarit, dhe rajoni ekonomike Jug – Komuna e Prizrenit, Kosovë. Për më tepër, projekti parashikon krijimin e mundësive për eksport të produkteve vendore në tregun rajonal.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 07.09.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e tenderit
Klienti: Presa Trade Sh.p.k.
Emri i Projektit: Presa Trade Sh.p.k.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e tenderit për aplikim në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Sh.A. “Matësit dhe bllombat e ujit të furnizuar”
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 17.08.2015 / 30.08.2015
Përfituesi: DPZ Festa
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes
Klienti: DPZ Festa
Emri i Projektit: Konsulencë për biznes
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka ofruar shërbime konsulencë të biznesit për kompaninë Festa, me qëllim të përgatitjes së kompanisë për zhvillim të mëtejshëm.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.06.2015 / 16.06.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: Arian Nila B.I.
Emri i Projektit: Arian Nila B.I.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitje e aplikimit për grant “Ngritja e kapaciteteve prodhuese për xhevahire” për projektin PPSE, financuar nga Zyra Zvicerane për Koordinim dhe Bashkëpunim (SDC)
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 29.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: DPZ Gan-Dizajn
Emri i Projektit: DPZ Gan-Dizajn
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: Astra Group Sh.p.k.
Emri i Projektit: Astra Group Sh.p.k.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF për aplikim në Projektin e USAID-it në Kosovë EMPOWER Sektori Privat.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: OSA TERMOSISTEM
Emri i Projektit: Përgatitja e tenderit
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e tenderit “Furnizim me pajisje për 8 kuzhinat në Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj dhe Gllogoc”, projekt i financuar BE dhe implementuar nga IADK.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.05.2015 / 10.06.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes– Përgatitja e projektit
Klienti: OSA TERMOSISTEM
Emri i Projektit: Përgatitje e tenderit “Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve të kontrollit dhe sigurisë për kuzhinë, financuar nga UNOPS-BSL-2013-G-004- Pajisje kuzhine për BSL
Përshkrimi i Projektit: Përgatitje e tenderit “Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve të kontrollit dhe sigurisë për kuzhinë, financuar nga UNOPS-BSL-2013-G-004- Pajisje kuzhine për BSL

 

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 19.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: OJQ “CRLS”
Emri i Projektit: OJQ “CRLS”
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF për aplikim në Projektin e USAID-it në Kosovë EMPOWER Sektori Privat.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: Rizoni-Com
Emri i Projektit: Rizoni-Com
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF për aplikim në Projektin e USAID-it në Kosovë EMPOWER Sektori Privat.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: NTP Lirimi
Emri i Projektit: NTP Lirimi
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF për aplikim në Projektin e USAID-it në Kosovë EMPOWER Sektori Privat.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.05.2015 / 30.05.2015
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: OSA TERMOSISTEM
Emri i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit Koncept memo SAF për aplikim në Projektin e USAID-it në Kosovë EMPOWER Sektori Privat.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 13.03.2015 / 13.11.2015
Përfituesi: DPZ GAN – Dizajn
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes
Klienti: DPZ GAN-Dizajn
Emri i Projektit: Implementimi i projektit dhe hartimi i raportit
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka ndihmuar kompaninë në implementimin e grantit për Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI-ja dhe implementuar nga IOM-i, si dhe përgatitjen e raportit afatmesëm dhe përfundimtar së bashku me pasqyrat financiare për kompaninë Gan-Dizajn.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 17.07.2014 / 17.12.2014
Përfituesi: Studentët dhe bizneset e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Sektori publik
Klienti: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Emri i Projektit: Internship biznesi 2014
Përshkrimi i Projektit: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka kontraktuar Global Consulting & Development Associates për të implementuar programin “Internship Biznesi 2014”. Internship Biznesi është një program i cili i jep 121 studentëve mundësi për të punuar (punë praktike) për një periudhë dymujore në 90 ndërmarrje private dhe publike të Kosovës si dhe në institucione tjera për të interesuarit e programit internship.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 12.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: AB Coating Sh.p.k.
Emri i Projektit: AB Coating Sh.p.k.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 12.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: NTP Euroni
Emri i Projektit: NTP Euroni
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 12.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: NTN Lirimi
Emri i Projektit: NTN Lirimi
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 12.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: Rizoni-Com
Emri i Projektit: Rizoni-Com
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.05.2014 / 30.05.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: VE-MOR Sh.p.k.
Emri i Projektit: VE-MOR Sh.p.k.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e grantit për aplikim në grantet për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme, i bashkë-financuar nga BE-ja dhe MTI dhe, zbatuar nga IOM
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.03.2014 / 10.04.2014
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e grantit
Klienti: Alb-Architect Sh.p.k.
Emri i Projektit: Alb-Architect Sh.p.k.
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e tenderit për aplikim në projektin e financuar nga BE “Ndërtimi i infrastrukturës sociale dhe ekonomike komunale- Faza VII”

 

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.12.2012 / 21.12.2012
Përfituesi: Bizneset e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulenc për Biznese & Promovimin e Investimeve
Klienti: Greek Liaison Office in Kosovë
Emri i Projektit: Zyra ndërlidhëse Greke në Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates LLC në bashkëpunim më Zyrën Ndërlidhëse Greke në Kosovë, organizon një forum biznesor mes bizneseve Kosovare dhe ato Greke në Selanik gjatë 20-21 Dhjetor.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 26.11.2012 / 27.11.2012
Përfituesi: Bizneset e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Business Consultancy & Investment Promotion
Klienti: Czech Embassy in Kosovë
Emri i Projektit: Organizimi i forumit biznesor në Çeki
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates LLC në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Kosovë, ka organizuar një forum biznesor mes bizneseve Kosovare dhe atyre Çeke në Prag gjatë 26-27 Nëntor.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2012 / 19.11.2012
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: EJONA CSE
Emri i Projektit: EJONA CSE
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e Projektit të “EJONA CSE” për të aplikuar si nënkontraktor në tenderin e financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë për rindërtimin e Pallatit të Drejtësisë në Kosovë (përmes punimeve HVAC )
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 24.07.2012 / 05.08.2012
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Komuna e Novobërdës
Emri i Projektit: Komuna e Novobërdës
Përshkrimi i Projektit: Përgatitja e Projektit për Komunën për të aplikuar për grant në LOGOS – Projekti për Qeverisje Lokale financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC dhe zbatuar nga Fondacioni Zviceran INTERCOOPERATION.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.12.2011 / 01.02.2012
Përfituesi: Fustelarko Borec BITOLA (Republika e Maqedonisë)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes
Klienti: Fustelarko Borec BITOLA (Republika e Maqedonisë)
Emri i Projektit: Fustelarko Borec BITOLA (Republika e Maqedonisë)
Përshkrimi i Projektit: Analizimi i legjislacionit ekonomik në Kosovë. Hartimin e raportit mbi temat kyçe në interes për kompaninë lidhur me funksionimin tyre të ardhshëm afarist në Kosovë, si kompani e huaj nga Ligji për prokurimin publik, taksat në Kosovë, dogana, TVSH-ja, tatimi mbi fitimin, kontributet pensionale dhe ofrimin e këshillave ligjore.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2011 / 12.12.2011
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: N.N.K. “Prishtina”
Emri i Projektit: N.N.K. “Prishtina”
Përshkrimi i Projektit: Hartimin e dosjes së tenderit për projektin e financuar nga OSBE-ja në sektorët e ndërtimit në Kosovë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.05.2011 / 28.05.2011
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: MENTI
Emri i Projektit: MENTI
Përshkrimi i Projektit: Hartimin e dosjes së tenderit për projektin e financuar BE për Sektorët e ndërtimit në Kosovë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.05.2011 / 28.05.2011
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: EUROTECH
Emri i Projektit: EUROTECH
Përshkrimi i Projektit: Hartimin e dosjes së tenderit për projektin e financuar nga OSBE-ja në sektorët e ndërtimit në Kosovë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.01.2011 / 25.01.2011
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: TEHNIKA DD (Republika e Kroacisë)
Emri i Projektit: TEHNIKA DD (Republika e Kroacisë)
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së tenderit për projektin e financuar nga BE “Ndërtimi i Pallatit të Drejtësisë”
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2010 / 12.12.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Ask Foods – Ask Trade
Emri i Projektit: Jeta Sh.p.k
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së Grantit për Projektin e Hortikulturës në Kosovë-Intercooperation financuar nga Qeveria e Danimarkës dhe Zyra Zvicerane për Koordinim dhe Bashkëpunim – SDC.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.08.2010 30.08.2010
Përfituesi: CF Progresi
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Studimi i fizibilitetit
Klienti: NTSH CF Progresi
Emri i Projektit: Feasibility Study and Business Plan Development
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka kryer studimin e fizibilitetit për kompaninë dhe, bazuar në analizat e tregut kemi përgatitur Planin e Biznesit, si dhe vlerësimet e aseteve të kompanisë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.08.2010 / 01.09.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Ask Foods – Ask Trade
Emri i Projektit: Ask Foods – Ask Trade
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes për aplikim të skemës rurale të financuar nga BE në sektorin e bujqësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 11.05.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: N.T.SH. “Fauna” Company & “Bioveta” Republika Çeke
Emri i Projektit: N.T.SH. “Fauna” Company & “Bioveta” Republika Çeke
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së tenderit për projektin e financuar nga BE për një kompani kosovare dhe një kompani nga Republika Çeke
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.05.2010 / 21.05.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Aulux & Engroup
Emri i Projektit: Aulux & Engroup
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së tenderit të UNMIK-ut për dy kompani kosovare
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 05.04.2010 / 17.04.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Euro Koha Reisen
Emri i Projektit: Euro Koha Reisen
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i shprehjes së interesit të kompanisë për të aplikuar në tender në EULEX
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 05.04.2010 / 14.05.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: NTSH Fauna Company – MAVE Republika Qeke
Emri i Projektit: NTSH Fauna Company – MAVE Republika Qeke
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së tenderit për projektin e financuar nga BE për Kompanitë në Kosovë dhe kompanitë nga Republika Çeke.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2010 / 11.04.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: VIP Travel
Emri i Projektit: VIP Travel
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i shprehjes së interesit të kompanise për të aplikuar në tender në EULEX
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2010
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes – Përgatitja e Projektit
Klienti: Veneta
Emri i Projektit: Veneta
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i shprehjes së interesit të kompanisë për të aplikuar në tender në EULEX
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.11.2009 / 15.10.2009
Përfituesi: CEED – Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë biznesi për regjistrim të bizneseve
Klienti: CEED – Global
Emri i Projektit: Regjistrimi i Qendrës për Ndërmarrësi dhe Zhvillim Ekzekutiv
Përshkrimi i Projektit: Regjistrimi i Qendrës për Ndërmarrësi dhe Zhvillim Ekzekutiv – CEED Kosovë, në kuadër të Ministrisë së Shërbimeve Publike në përgatitjen e Kosovës për Aktin e Themelimit.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 03.01.2009 / 20.01.2009
Përfituesi:  
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë për biznes , Përgatitja e tenderit
Klienti: OMI IMPEX
Emri i Projektit: OMI IMPEX
Përshkrimi i Projektit: Hartimi i dosjes së tenderit për projektin e financuar nga EULEX-i në Kosovë