Country: Kosovë
Start Date/End Date: 05/04/2021 / 09/04/2021
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: NPL "Stacioni i Autobusëve" SH.A Prishtine
Project Name: Kënaqshmëria e klientëve për vitin 2021
Project Description:

Kontrata e kënaqshmërisë së klientëve për vitin 2021

Country: Shqipëri
Start Date/End Date: 11/01/2021 / 20/01/2021
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: Smart Plus Research D.O.O.
Project Name: Studim mbi tregun e cigareve në Shqipëri
Project Description:

Kryerja e një studimi në tregun e cigareve në Shqipëri me dyqanet e shitjes me pakicë të cigareve dhe shitësit me shumicë.

Country: Kosovë
Start Date/End Date: 18/12/2020 / 23/12/2020
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: Smart Plus Research D.O.O.
Project Name: Studim mbi tregun e cigareve në Kosovë
Project Description:

Kryerja e një studimi në tregun e cigareve në Kosovë me dyqanet e shitjes me pakicë të cigareve dhe shitësit me shumicë.

Country: Kosovo dhe Maqedoni e Veriut
Start Date/End Date: 08/12/2020 / 18/12/2020
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: Data Centrum Research Institute
Project Name: Studim mbi blerjen e apartamenteve (Vlorë)
Project Description:

Studim mbi preferencat dhe kërkesën për strehim në një zonë të veçantë në qytetin e Vlorës në Shqipëri I realizuar në komunën e Prishtinës në Kosovë, dhe komunën Shkupit dhe Tetovës në Maqedoninë e Veriut

Country: Vendet e Ballkanit Perëndimor
Start Date/End Date: 15/11/2020 / 01/03/2021
Status: Në vazhdimësi
Sectors:
Client: Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal
Project Name: Zbatimi i Sondazheve të Opinionit Publik dhe të Biznesit në Ballkanin Perëndimor
Project Description:

Barometri Ballkanik 2021, mbledhja e të dhënave dhe përpunimi i të dhënave

Country: Kosovë
Start Date/End Date: 04/10/2020 / 04/11/2020
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: Nënkontraktuar nga Masmi në emër të NLB Bank
Project Name: Studimi i markës bankare Anketa F2F - Vala e 2-të
Project Description:

Hulumtimi sasior përmes administratës CAPI mbi gjurmimin e markës bankare në të gjitha bankat e pranishme në Kosovë. Qëllimi i projektit ishte të vlerësonte se sa qytetarët janë njohur me banka të ndryshme dhe cili është mendimi i tyre rreth tyre.

Country: Kosovë
Start Date/End Date: 28/09/2020 / 27/10/2020
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: Nënkontraktuar nga Masmi në emër të Farmaceutikës Vertex
Project Name: Nje hulumtim kualitativ mbi vleresimin e tregut te fibrozes cistike per ballkanin
Project Description:

Qëllimi i studimit ishte të kuptojë tregun e fibrozës cistike në Kosovë, duke përfshirë diagnozën dhe procedurat aktuale të trajtimit, HCP-të që trajtojnë pacientët dhe ku trajtohen ata, dhe panoramën e përgjithshme të tregut.

Country: Shqipëri
Start Date/End Date: 03/08/2020 / 30/10/2020
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: World Vision
Project Name: Hulumtim
Project Description:

Përceptimi i brendit dhe tregut / Hulumtimi cilësor dhe sasior mbi kuptimin dhe analizën e thellë të sjelljeve të donacioneve nga  audienca e World Vision Albania & Kosova (donatorë ekzistues dhe potencialë)

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: I përfunduar
Sectors:
Client: NPL "Stacioni i Autobusëve" SH.A Prishtine
Project Name: Kënaqshmëria e klientëve
Project Description:

Kontrata e kënaqshmërisë së klientëve

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2020 – 15.03.2020
Përfituesi: Ndërmarrja Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve – Sh. A. | Peje.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtim
Klienti: Ndërmarrja Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve – Sh. A. | Peje.
Emri i Projektit:

Anketë mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve të KRU “Hidrodrini“ në regjionin e Pejës

Përshkrimi i Projektit: Kryerja e anketës mbi kënaqmërin e konsumatorëve me 565 të anketuar, përfshirë bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet Pejës, Istogut, Klinës, Deqanit dhe Junikut.
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.02.2020 – 10.03.2020
Përfituesi: K.R.U “Hidroregjioni Jugor” Sh.A | Prizren.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtim
Klienti: K.R.U “Hidroregjioni Jugor” Sh.A | Prizren.
Emri i Projektit:

Anketë mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve të K.R.U “Hidroregjioni Jugor” në regjionin e Prizrenit

Përshkrimi i Projektit: Kryerja e anketës mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve me 2030 të anketuar, përfshirë bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet e Prizrenit, Suharekës, Malishevës dhe Dragashit.
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.10.2019 / 11.12.2019
Përfituesi: Vrojtimi i markës bankare F2F
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtim
Klienti: Masmi D.o.o.
Emri i Projektit: Vrojtimi i markës bankare F2F
Përshkrimi i Projektit: · Mbledhjes së të dhënave në të gjitha rajonet e Kosovës me të anketuarit përkatës

· Intervistë me 1000 intervistues

· Futja e të dhënave

· Përgatitja e raportit përfundimtar

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 03.10.2019 / 20.02.2020
Përfituesi: Trainkos JSC
Statusi: I përfunduar
Sektorët:  Hulumtim
Klienti: Trainkos Sh.A.
Emri i Projektit: Hulumtime për kënaqësinë e klientit të SH.A. Trainkos
Përshkrimi i Projektit: • Hulumtim me 410 të anketuar
• Matja e kënaqësisë aktuale të klientit të Trainkos Sh.A – 10 intervista
• Matja e kënaqësisë për klientët e mundshëm të Trainkos SH.A. – 100 intervista
• Matja e kënaqësisë së udhëtarëve – 300 intervista
• Hartimi i modeleve të pyetësorëve për secilën zonë të shërbimit
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.02.2019 – 25.03.2019
Përfituesi: KRU Hidroregjioni Jugor
Statusi: I përfunduar
Sektorët:  Hulumtim
Klienti: KRU Hidroregjioni Jugor
Emri i Projektit: Anketa e Kënaqësisë së Konsumatorëve në Janar-Dhjetor 2018
Përshkrimi i Projektit: • Mbledhja e të dhënave në terren
• Intervistë me 2030 të anketuar bazuar në ndarjen për komunë
• Dorëzimi i pyetësorëve / përgjigjeve te Autoriteti Kontraktues
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.11.2018 / 25.12.2018
Përfituesi: Komuniteti
Statusi: I përfunduar
Sektorët:  Hulumtim
Klienti: Accessible Quality Healthcare / SDC & Swiss TPH and Save and Children
Emri i Projektit: Kryerja e Diskutimeve të Grupit të Fokusit për Vlerësimin e Nevojave Shëndetësore në Komunitet
Përshkrimi i Projektit: • Kryerja e 24 Diskutimeve të Grupit të Fokusit me 12 Komuna partnere.
• Sigurimi i të gjitha aktiviteteve logjistike për organizimin e secilit FGD
• Përgatitja e 24 raporteve bazuar në gjetjet.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 30.10.2018 / 01.02.2019
Përfituesi: Trainkos JSC
Statusi: I përfunduar
Sektorët:  Hulumtim
Klienti: Trainkos Sh.A.
Emri i Projektit: Hulumtime për kënaqësinë e klientit të SH.A. Trainkos
Përshkrimi i Projektit: • Hulumtim me 920 të anketuar
• Matja e kënaqësisë aktuale të klientit të Trainkos Sh.A.
• Matja e kënaqësisë për klientët e mundshëm të Trainkos Sh.A.
• Matja e kënaqësisë së udhëtarëve
• Hartimi i modeleve të pyetësorëve për secilën zonë të shërbimit
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2018 / 25.07.2018
Përfituesi: Trainkos JSC
Statusi: I përfunduar
Sektorët:  Hulumtim
Klienti: Masmi D.o.o.
Emri i Projektit: Intervistë gjysmë e strukturuar në industrinë e duhanit
Përshkrimi i Projektit: • Realizimi i intervistës së thelluar (Anketimi) me 2 distributorë të duhanit në Kosovë
• Realizimi i intervistës së thelluar (Anketa) me 3 shitës të duhanit në Kosovë
• Realizimi i intervistës së thelluar (Anketa) me 2 distributorë të duhanit në Shqipëri
• Realizimi i intervistës së thelluar (Anketa) me 3 shitës të duhanit në Shqipëri
• Përgatitja e transkriptit për secilën intervistë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 08.08.2017 / 10.02.2018
Përfituesi: Masmi D.O.O.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: RESEARCH
Klienti: Masmi D.O.O.
Emri i Projektit: CATI Research
Përshkrimi i Projektit: The aim of the project is to conduct a research on the smoking level in Kosovo. Through this research, there will be applied both the method of CATI where 3000 respondents from all over Kosovo will be interviewed on their smoking habits.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 08.08.2017 / 10.02.2018
Përfituesi: Trainkos JSC
Statusi: I përfunduar
Sektorët: RESEARCH
Klienti: Trainkos JSC
Emri i Projektit: Research on customer satisfaction of JSC Trainkos
Përshkrimi i Projektit: The project aims to measure the satisfaction of existing customers and the needs of the potential customers of the company Trainkos JSC, so that on the basis of such analysis the enterprise can adjust the level of quality and quantity of its services in response to the needs and requirements of customers.

 

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.06.2016 / 20.06.2016
Përfituesi: Masmi d.o.o.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: RESEARCH
Klienti: Masmi d.o.o.
Emri i Projektit: Performance Poll on the Territory of Kosovo
Përshkrimi i Projektit: This research was conducted in order to evaluate the behavior of employees and interior of Slovenia Petrol – gas station company in Kosovo. The research was done in 11 gas station through the territory of Kosovo.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.05.2016 / 15.05.2016
Përfituesi: Masmi d.o.o.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: RESEARCH
Klienti: Masmi d.o.o.
Emri i Projektit: Performance Mystery Shopping in the Territory of Southern Serbia
Përshkrimi i Projektit: The aim of this research is to review the behavior, interior of the company and client expectation of Mozzart Myshteri Shop in Southern Serbia including, Preshevo, Bujanovac, and Trnovac.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 28.04.2016 / 10.01.2017
Përfituesi: Trainkos JSC
Statusi: I përfunduar
Sektorët: RESEARCH
Klienti: Trainkos JSC
Emri i Projektit: Research on customer satisfaction of JSC Trainkos
Përshkrimi i Projektit: The project aims to measure the satisfaction of existing customers and the needs of the potential customers of the company Trainkos JSC, so that on the basis of such analysis the enterprise can adjust the level of quality and quantity of its services in response to the needs and requirements of customers.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 05.08.2015 / 07.12.2015
Përfituesi: Qytetarët e Prizrenit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtime
Klienti: OJQ EC Ma Ndryshe
Emri i Projektit: Qyteti Gjithëpërfshirës – Planifikimi me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren, projekt i financuar nga Olof Plame International Centre (mbështetur nga Qeveria Suedeze)
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka realizuar një hulumtim në komunën e Prizrenit me 500 pyetësorë me qëllim për të bërë vlerësimin e situatës aktuale në Prizren sa i përket planifikimit urban. Për këtë hulumtim kompania ka realizuar hulumtimin kualitativ përmes diskutimeve me përfaqësues të lagjeve dhe ekspertë të fushës përmes grupeve të fokusit dhe hulumtim kuantitativ përmes mbledhjes së të dhënave në terren me 500 pyetësor nga lagje të ndryshme të komunës së Prizrenit.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 25.03.2014 / 15.04.2014
Përfituesi: USAID Programi për Nismën e Veprimit në Komunitete (CAIP)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtime
Klienti: MercyCorps/ I financuar nga USAID CAIP
Emri i Projektit: Hulumtimi përfundimtar për projektin “Interesi i përbashkët”
Përshkrimi i Projektit: Kryerja e hulumtimit përfundimtarë me 1,050 anketues nga komunat e banuara me komunitetin serb në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit është të kryej një hulumtim përfundimtar përmes të cilit do të bëhet vlerësimi i qëndrimeve të komunitetit serb rreth interesit të përbashkët me komunitetin shqiptar për çështjet që kanë të bëjnë kualitetin e jetës. Objektiva e hulumtimit është të përcaktojë përqindjen e ndryshmit të perceptimit të komunitetit pakicë të cilët besojnë se ndajnë interesa të përbashkët me komunitetin shumicë përmes krahasimit të rezultateve të këtij hulumtimi përfundimtarë me hulumtimin e cili është bërë në fillim të projektit-hulumtimi fillestar.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 06.04.2012 / 14.05.2012
Përfituesi: Sektori privat në Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Hulumtime
Klienti: Checchi and Company Consulting Inc.
Emri i Projektit: System for Enforcing Agreements and Decisions (SEAD) i financuar nga USAID
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka organizuar 5 fokus grupe me sektorë të ndryshëm duke përfshirë: 3 fokus grupe me përfaqësues të bizneseve nga sektorët e bujqësi, tregti, ndërtimtari dhe teknologjisë informative, një fokus grup me përfaqësuese të drejtësisë përfshirë avokat dhe juristë, dhe një fokus grup me avokat të bizneseve.