Asistenca Teknike

Projektet e Asistencës Teknike

GC&DA është duke ofruar mbështetje në projekte të asistencës teknike.Qëllimi i projektit është që të kryej shërbime të konsulencës dhe trajnimit për agjencitë institucionale publike të vendosura në vende të ndryshme. Projektet janë zhvilluar në një kornizë metodologjike të kontratës publike nga një procedurë e listës së shkurtër me të cilën GC&DA punon në të gjithë botën përmes:

 • Rishikimi i projekteve
 • Përcaktimit të konzorciumit
 • Përfshirjes në thirrje për tenderë, në bazë të procedurës së listës së shkurtër e cila ndahet në këto faza: (para-informim, shprehje e interesit, tender teknik dhe ekonomik)
 • Menaxhimit të të gjitha aspekteve organizative të projektit.


Përfituesit:

 • Agjenci Lokale Qeveritare
 • Ministritë e Integrimit Evropian
 • Ministritë e Drejtësisë
 • Ministritë e Arsimit dhe Shkencës
 • Ministritë e Bujqësisë
 • Ministritë e Zhvillimit Ekonomik
 • Ministritë e Shëndetësisë
 • Ministritë e Financës
 • Ministritë e Punës & Mirëqenies Sociale
 • Agjencitë e Zbatimit të Ligjit
 • Agjencitë e Privatizimit
 • Autoritetet mbi Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Mbikëqyrjen e Tregut & Konkurrencës
 • Organet Mbikëqyrëse të Tregjeve Financiare
 • Administrata Tatimore dhe Doganore
 • Institucionet Trajnuese për Shërbime Civile
 • Zyrat Kombëtare Statistikore
 • Autoritetet dhe Agjencitë Rregullative Kombëtare
 • Agjencia Rregullative e Energjisë
 • Agjencitë Rregullative të Telekomunikacionit
 • Agjencitë Kombëtare për Regjistrimin e Tokës dhe Kadastrës