Financa dhe Administratë

Të qenit në gjendje të njohësh rrezikun e qenësishëm të këtyre vendimeve dhe të dish se si të mbrohemi në mënyrë adekuate ndaj pasigurisë është thelbësore në sistemin tonë shumë të integruar të tregjeve të kapitalit.

Dinamika globale në mjedisin e biznesit ka rritur rolin e menaxhimit të financave. Njohuritë se si të merren siç duhet vendimet për investime dhe financim është çelësi për të përcaktuar suksesin monetar të një kompanie.

Të qenit në gjendje të njohësh rrezikun e qenësishëm të këtyre vendimeve dhe të dish se si të mbrohemi në mënyrë adekuate ndaj pasigurisë është thelbësore në sistemin tonë shumë të integruar të tregjeve të kapitalit.

Shërbimet kryesore që ofrohen nga departamenti ynë financiar përfshijnë si më poshtë:

 • Planifikimi i burimeve vjetore dhe afatmesme sipas prioriteteve strategjike në zhvillim
 • Sigurimi që planet e burimeve të departamenteve dhe divizioneve janë në përputhje me prioritetet dhe normat e kompanisë
 • Monitorimi i përdorimit të burimeve sipas normave të efikasitetit dhe nevojave të shfaqura
 • Mbështetja dhe koordinimi i një elementi kryesor të sistemit të menaxhimit të rrezikut të kompanisë
 • Udhëheqja e zbatimit dhe evolucionit të menaxhimit për rezultatet e zhvillimit në të gjithë organizatën 

 

Sektori i administratës ofron detyra të përgjithshme administrative, ndërkohë që koordinohet me departamentin e burimeve njerëzore. Rëndësia e departamenteve të administratës brenda një kompanie është koordinimi i punëve në të gjitha departamentet e tjera dhe procesimi i të gjitha detyrave administrative me pjesën tjetër të kompanisë.

The services provided by the administration department include the following:

 • Monitorimi i komunikimeve të brendshme në mënyrë që të gjithë anëtarët e kompanisë të jenë të vetëdijshëm për atë që po ndodh brenda kompanisë
 • Përpunimi i dokumenteve dhe informacionit për njerëzit e brendshëm
 • Marrja e dërgesave që mbërrijnë në zyrë
 • Sigurimi i shërbimit cilësor ndaj klientit
 • Përpunimi i të dhënave të të gjithë komunikimit dhe dokumentacionit
 • Faturimi dhe arkëtimi i faturave të klientëve

You May Also Like

Zhvillimi i Biznesit

Përmes departamenteve të saj dhe burimeve të tjera, GC&DA Sh.p.k. është e përkushtuar të asistoj kompanitë vendore dhe të huaja…

Departamenti i Projekteve

Që nga themelimi i saj, GC&DA Sh.p.k ka qenë gjerësisht e përfshirë në ofrimin e mbështetjes së Projekteve të Asistencës…

Implementimi i Projekteve

​Konkurrentët në tregjet e reja shpesh herë ballafaqohen me sfida të ndryshme që shfaqen nga dallimet në kulturë, gjuhë dhe…